Zoznam uznesení zo dňa 7. septembra 2005

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z. a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o Úrade pre humánnu farmáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu opatrení za zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1741/2005 prijatého na 44. schôdzi Národnej rady SR
k správe o činnosti Slovenskej konsolidačnej, a. s. a návrhu koncepcie vymáhania pohľadávok sektora verejnej správy
k správe o aktivitách vlády SR v roku 2005 zameraných na prevenciu a potláčanie obchodovania s ľuďmi
k správe o stave plnenia úloh Akčného plánu za rok 2004 a aktualizácii úloh Akčného plánu v ďalších rokoch
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2005 (stav za rok 2004)
k správe o lesnom hospodárstve v SR 2005 (stav za rok 2004)
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálneho summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v Poľskej republike (Kazimierz-Dolny, 10. jún 2005)
k návrhu účasti delegácie SR na Samite Organizácie Spojených národov 2005 a na 60. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou irackých vojenských policajtov na území Slovenskej republiky za účelom uskutočnenia výcviku
k návrhu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ
k návrhu na zrušenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 461 z 19. mája 2004 k návrhu opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 215 zo 16. marca 2005
k návrhu na začatie obstarávania stavby Dostavba a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2005
k návrhu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 569 z 20. júna 2001 o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 686 z 18. júla 2001 o privatizácii podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik skrátené: SSE š. p. Žilina so sídlom v Žiline
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Dom zdravotníkov Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu úprav finančných plánov programových dokumentov podporovaných zo štrukturálnych fondov
k správe o plnení transpozičného deficitu smerníc
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR