Zoznam uznesení zo dňa 21. októbra 2009

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o dočasnom pôsobení vojenského technického poradcu
k návrhu východiskovej správy SR k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch
k stratégii informatizácie spoločnosti na roky 2009 - 2013
k návrhu pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z predchádzajúceho rozpočtového roka
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia časti rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi hospodárstva a návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 125/2009
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Kórejskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie dofinancovania plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Investičných zmlúv uzavretých s investormi KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis z 5. marca 2004 a návrhu na zmenu termínu splatnosti návratných finančných výpomocí poskytnutých mestu Žilina
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2009
k návrhu realokácie finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE a návrhu Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
k návrhu na vymenovanie členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja