Zoznam uznesení zo dňa 27. apríla 2005

k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o elektromagnetickej kompatibilite
k zhodnoteniu systému pripomienkového konania a návrhom na jeho zlepšenie
k návrhu na jednostranné zrušenie vízových poplatkov za udelenie tranzitných víz (typ B) a krátkodobých víz (typ C) pre štátnych občanov Ukrajiny
k zaradeniu stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany
k návrhu na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 60. výročia skončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k správe o stave plnenia záväzkov prijatých v pozícii Slovenskej republiky k Negociačnému mandátu EK k NRP pre vyjednávanie CSF schválenej uznesením vlády SR č. 855/2003 v 7 opatreniach so zvýšenou mierou intervencie zo štrukturálnych fondov 80:20
k návrhu účasti delegácie SR na 1. Konferencii zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach, ktorá sa uskutoční 2. až 6. mája 2005 v Punta del Este, Uruguay
k návrhu na schválenie zvýšenia obstarávacej ceny stavby Prístavba a nadstavba Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Thajského kráľovstva o hospodárskej spolupráci
k návrhu na zloženie delegácie SR na zasadnutí VI. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie 13. až 18. decembra 2005 v Hongkongu
k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004
k aktualizácii schválenej koncepcie privatizácie spoločností Slovenskej autobusovej dopravy
Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady, Brusel 22. a 23. marec 2005
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR do vyššej generálskej hodnosti - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ