Zoznam uznesení zo dňa 2. júla 2008

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci jún z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008
k návrhu na zrušenie úloh č. 16 a 17 v mesiaci september z Plánu práce vlády SR na rok 2008 a úlohy č. 2 v mesiaci jún a úlohy č. 5 v mesiaci august z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008
k návrhu Plánu kontrolnej činnosti Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2009
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii (Prüm, 27. máj 2005)
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 874/2008 prijatého na 24. schôdzi Národnej rady SR
k správe o realizácii programu Prechodného fondu v Slovenskej republike v roku 2007
k návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií
k správe o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou
k správe o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok
k návrhu rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2009 až 2011
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 301 z 28. marca 2007
k návrhu na zriadenie Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Hanoji, Vietnamská socialistická republika
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR na zabezpečenie XXX. FAI majstrovstiev sveta v parašutizme a IV. FAI majstrovstiev sveta juniorov v parašutizme v presnosti pristátia a akrobacii počas voľného pádu
k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004, 320/2005, 283/2006 a 564/2007
k návrhu na zabezpečenie dodávok plynu vrátane ceny dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti a ceny dodávok plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
k návrhu na zabezpečenie dodávok elektriny vrátane ceny dodávok elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a malé podniky vo všeobecnom hospodárskom záujme
k návrhu dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008