Zoznam uznesení zo dňa 26. mája 2004

k návrhu na späťvzatie návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach z 29. októbra 1992, v znení Zmluvy z 18. augusta 1997 (tlač 568) z rokovania 26. schôdze Národnej rady SR
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Medzinárodnej zmluve o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo a návrhu na uzavretie Dohody o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín
k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2003
ku komplexnej analýze zadlženosti sektora verejnej správy
k návrhu na vyslovenie súhlasu s novelami čl. 37 a 15 Stanov a § 13 a 4 Finančných pravidiel Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO)
k návrhu na vyčlenenie vojakov ozbrojených síl SR na zabezpečenie ochrany verejného poriadku a strážených objektov v zmysle § 70 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a na sprevádzanie a ochranu osôb v zmysle § 3 zákona č. 124/1992 Z. z. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov počas zasadnutia parlamentného zhromaždenia NATO v dňoch 28. 5. až 1. 6. 2004 v Bratislave
k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov rozpočtovej kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR schválenej uznesením vlády SR č. 974/2003
k návrhu na zrušenie úlohy č. 19 v mesiaci marec 2004 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004, úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 543/2003 a úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 952/2003
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 1189 z 11. 12. 2003 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2004
k návrhu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
k návrhu Trestného poriadku
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení Trestný poriadok
k návrhu zákona o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z . o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu podmienok Zmluvy o úvere so štátnou zárukou č. 3/2002, uzavretej dňa 12. 2. 2002 medzi Všeobecnou úverovou bankou, a. s. ako veriteľom a METRO Bratislava, a. s. ako dlžníkom o poskytnutí úveru vo výške 412 mil. Sk a návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o úvere
k návrhu na zabezpečenie splácania úveru za výstavbu Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava - Kramáre
ku koncepcii integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania
k návrhu na zrušenie úlohy č. 12 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 466 z 24. júna 1997
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Vysokošpecializovaný odborný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Nitra - Zobor na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Denné detské sanatórium rehabilitačné, ul. Cyrilometódska 40, Nové Zámky
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín - časť Poliklinika K dolnej stanici č. 18, Trenčín
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov