Zoznam uznesení zo dňa 7. novembra 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1100)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1187)
k zákonu o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z.z.
k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. – III. štvrťrok 2001
k návrhu modelu transformácie Slovenskej pošty, š.p., s časovým a vecným harmonogramom
k správe o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za I. polrok 2001
k návrhu zákona o vede a technike
k správe o vecnom a finančnom zabezpečení siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí
k návrhu opatrení na zabezpečenie vykonávania Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zabezpečení vzájomných záujmov pri využívaní a rozdelení práv k výsledkom duševnej činnosti, vrátane práv na výsledky duševnej činnosti dvojakého použitia
k vyhodnoteniu účasti delegácie SR na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Habitat Istanbul+5 k celkovému prehľadu a vyhodnoteniu implementácie Agendy Habitat 6. až 8. 6. 2001 v New Yorku
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Helénskej republiky vedenej predsedom vlády Constantinosom Simitisom v Slovenskej republike 12. a 13. novembra 2001
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 703/2001 k 1. 11. 2001
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v II. štvrťroku 2001, so zameraním na výkon štátnej správy v Správe štátnych hmotných rezerv SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Investičná a rozvojová banka a.s. Bratislava so sídlom v Bratislave
k návrhu ďalšieho postupu nakladania s majetkom štátu v spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s.
k vyhodnoteniu fiškálneho vývoja v 1. polroku 2001 a predpoklad vývoja do konca roka 2001
k návrhu zákona o rybárstve
k návrhu zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu harmonogramu zabezpečenia úloh súvisiacich so zriadením samosprávnych krajov, budovaním úradov samosprávnych krajov a prechodom pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
k správe o ukončení rokovaní o ďalšej liberalizácii agropotravinárskeho obchodu medzi SR a Maďarskou republikou a návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 10 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 11 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
k návrhu na poverenie člena vlády SR koordináciou úloh spojených s prípravou a realizáciou reformy verejnej správy
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky a návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky