Zoznam uznesení zo dňa 9. októbra 2002

k návrhu na pristúpenie SR k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladičná správa – Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – VI. časť
k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za bankový úver na financovanie environmentálnych projektov zo zdrojov Európskej investičnej banky pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.
k návrhu Koncepcie bezpečnostného systému SR
k správe o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich zo Schengenského acquis a aktualizácii Schengenského akčného plánu SR
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Železničnej polície do hodnosti generála
k návrhu na použitie prostriedkov získaných z odpredaja nehnuteľného majetku štátu v správe Pamiatkového úradu SR
k návrhu na zmenu bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 738 z 15. augusta 2001 k návrhu rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách Európskej únie
k návrhu na odvolanie vedúceho Úradu vlády SR a štátnych tajomníkov ministerstiev
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Brodské – Břeclav (D2) a na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Svrčinovec – Mosty u Jablunkova
k návrhu na vytvorenie úverového programu na riešenie následkov povodní a budovanie stavieb na prevenciu pred povodňami zo zdrojov Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) a záručného a príspevkového programu OBNOVA
k návrhu na zmenu programu Ministerstva životného prostredia SR 00C – Program na podporu realizácie environmentálnych opatrení pre rok 2002 na medzirezortný program a jeho doplnenie o ďalšie štyri podprogramy
k Územnému plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj – zmeny a doplnky roku 2002
k návrhu na zmenu niektorých projektov na kultúrne aktivity – rok 2002 I. časť – schválených uznesením vlády SR č. 194/2002 a II. časť – schválených uznesením vlády SR č. 767/2002
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2002
k návrhu na zmenu účelovosti rozpočtových prostriedkov určených na realizáciu zákona č. 425/2002 Z. z. o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na účasť SR v stimulujúcich opatreniach spoločenstva v oblasti zamestnanosti od roku 2003 formou podpísania memoranda porozumenia
k návrhu na riešenie dofinancovania rekonštrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Štiavnici pre potreby Cirkevného gymnázia
k návrhu na odvolanie JUDr. Petra Miššíka z funkcie prednostu Krajského úradu v Nitre, Ľubice Navrátilovej z funkcie prednostky Okresného úradu Bratislava IV a Ing. Jozefa Šimka z funkcie prednostu Okresného úradu v Stropkove
k návrhu na vydanie rozhodnutia o správcovi majetku štátu v zmysle § 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na oddlženie škôl a školských zariadení a ďalších odvetví v pôsobnosti krajských a okresných úradov a riešenie záväzkov štátu do 30. júna 2002 vyplývajúcich zo zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a zákona č. 447/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – II. etapa
k návrhu na realizáciu úlohy C.2 a nové znenie úlohy C.1 bod d) a e) uznesenia vlády SR č. 989 zo 4. septembra 2002
k návrhu na zmenu v zložení Legislatívnej rady vlády SR
k dodatku správy o povodniach na vodných tokoch v Slovenskej republike v roku 2002 s návrhom na krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a niektorých spôsobených škôd (príspevok občanom)