Zoznam uznesení zo dňa 8. novembra 2006

k návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (UNESCO) prijatého v Paríži 20. októbra 2005
k správe o priebehu cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 06
k správe o priebehu a výsledkoch druhého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín na Slovensku
k správe o realizácii Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života za rok 2005 vrátane opatrení na roky 2006 – 2007
k návrhu Národného strategického plánu rybného hospodárstva 2007 - 2013
k návrhu presunu finančných prostriedkov medzi opatreniami v rámci sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce vlády SR na rok 2006
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2006
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu nariadenia vlády SR o sumách vianočného príspevku v roku 2006
k návrhu na preskúmanie právnej a ekonomickej relevantnosti spôsobu privatizácie Slovenských elektrární, a. s. a usporiadania majetkových vzťahov na Vodnom diele Gabčíkovo v správe Vodohospodárskej výstavby, š. p.