Zoznam uznesení zo dňa 29. marca 2006

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1518)
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Nk návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k správe o stave štátnych záruk v rokoch 2002 až 2005 a predpoklade ich vývoja v nasledujúcich rokoch
k návrhu na zmenu mandátu ženijnej odmínovacej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacej v operácii Iracká sloboda
k návrhu štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku
k správe o Medzinárodnom roku planéty Zem
k návrhu na zrušenie úlohy C.8 uznesenia vlády SR č. 1120 z 24. novembra 2004 a úlohy A.1 uznesenia vlády SR č. 858 z 26. októbra 2005
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2006
k návrhu na zmenu systemizácie v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na ocenenie športovcov za výsledky v roku 2005
k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004 a 320/2005