Zoznam uznesení zo dňa 17. októbra 2007

k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Pelegriniho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 376)
k návrhu poslankýň Národnej rady SR Kataríny Tóthovej a Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 373)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády SR č. 245/2006 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády SR č. 315/2007 Z. z.
k návrhu na vypovedanie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien pod zemou v baniach všetkých druhov č. 45 z roku 1935 Slovenskou republikou
k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach SR
k správe o spôsobe riešenia postúpenia základných informácií, nevyhnutných na plnenie zákonom stanovenej povinnosti, vlastníkom (správcom) kategorizovaných objektov
k návrhu na zrušenie úlohy C.10 z uznesenia vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 60 z 24. januára 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce vlády SR na rok 2007
k návrhu Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v II. štvrťroku 2007
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov formou výmeny nót
ku komunikačnej stratégii o zavedení eura v Slovenskej republike
k návrhu na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane
k návrhu na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v operácii KFOR v Kosove a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie KFOR v Kosove
k návrhu na úpravu Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47c ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie zámeny nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s bodom A.3 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici – Kráľová, štátnu rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2007
k návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2008
k návrhu nariadenia vlády SR o sumách vianočného príspevku v roku 2007
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné