Zoznam uznesení zo dňa 2. septembra 2009

k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006 a iných finančných nástrojov k 30. júnu 2009
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
k návrhu Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci
k návrhu na uzavretie protokolu č. 14bis k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci
k návrhu Východiskovej správy SR k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii
k návrhu systému riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike
k analýze legislatívneho prostredia a zoznamu právnych predpisov určených pre implementáciu elektronického spracovania agend
k správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006 - 2008
k návrhu účasti a zásad postupu delegácie Slovenskej republiky na 9. valnom zhromaždení Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) v dňoch 9.-10. septembra 2009 v Berne
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 18. a 19. júna 2009
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 18. a 19. júna 2009
k návrhu účasti delegácie SR na 64. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie
k návrhu na účasť delegácie SR na 53. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 14. - 18. septembra 2009
k návrhu štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
k štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, vzorovému štatútu Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzorovému štatútu Sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali
k návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2009 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2010 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2010 až 2012
ku komplexnému materiálu k problematike pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
k analýze právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v SR a návrhu legislatívnych opatrení v oblasti PPP
k návrhu postupu pre nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v Slovenskej republike
k návrhu na zmenu harmonogramu doťaženia zvyškových otvorených zásob hnedého uhlia a ukončenia likvidačných prác v Bani Dolina, a. s. Veľký Krtíš
k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2010 až 2012
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2009 (stav za rok 2008)
k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2009 (stav za rok 2008)
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2009
k správe o doterajšom priebehu a výsledkoch rokovaní s Maďarskou republikou o implementácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros a návrhu ďalšieho postupu