Zoznam uznesení zo dňa 10. februára 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na pristúpenie k Dohovoru určujúcemu štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev
k návrhu na vymenovanie hlavného hraničného splnomocnenca a zástupcov hlavného hraničného splnomocnenca SR
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2002
k návrhu na zrušenie úlohy B.7 uznesenia vlády SR č. 220/1999 k správe o stave siete ZÚ SR v zahraničí s cieľom jej zosúladenia so zahranično-politickými a ekonomickými prioritami SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2004
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o readmisii osôb
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 547 z 2. júla 2003
k návrhu zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
k návrhu zákona o patentových zástupcoch
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu na vymenovanie prednostov obvodných úradov životného prostredia a určenie ich platov
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 780/2004, 788/2004 a 790/2004 prijatých na 21. schôdzi Národnej rady SR