Zoznam uznesení zo dňa 17. marca 2004

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
k návrhu na zmenu odborného gestorstva a na odvolanie a vymenovanie delegáta Slovenskej republiky vo Výkonnom výbore IIR a zároveň predsedu Slovenského výboru pri Medzinárodnom ústave pre chladiarenskú techniku
k návrhu vyhodnotenia realizácie úloh za rok 2003 a návrh akčného plánu realizácie úloh na rok 2004 vyplývajúcich z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
k návrhu štatútu Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu na zrušenie úlohy D.4 uznesenia vlády SR č. 1255/2003
k návrhu na odvolanie Ing. Ľubomíra Kuchtu z funkcie podpredsedu Úradu jadrového dozoru SR, v súvislosti s jeho poverením inými úlohami
k návrhu dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2004
k informácii o postupe riešenia finančných vzťahov a návrhu dohôd o započítaní vzájomných pohľadávok medzi Železnicami SR a štátom a medzi Železničnou spoločnosťou, a. s. a štátom
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 25. a 26. marca 2004
k národnému zoznamu navrhovaných území európskeho významu
k návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Hyundai – KIA Automotive Group
k návrhu na účasť oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na stretnutí predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky s predsedami vlád krajín Beneluxu v Bruseli 25. marca 2004
k návrhu na vymenovanie prednostu obvodného úradu životného prostredia a na určenie platu
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004
k návrhu na zámenu položiek hmotných rezerv schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 824/2002 - VYHRADENÉ