Zoznam uznesení zo dňa 27. marca 2002

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín
k návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na prístup SR k Dohovoru o patentovom práve z 1. júna 2000
k doplnku k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov
k návrhu na odvolanie a menovanie zástupcu Slovenskej republiky v Medzinárodnom menovom fonde
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu roku 2002 získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa, časť 642 200 – menšinová kultúrna politika prostredníctvom Úradu vlády SR – I. časť
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu jadrového dozoru SR
k správe o výsledkoch zahraničného obchodu za rok 2001 vrátane vyhodnotenia Komplexného programu podpory exportu
k návrhu koncepcie určovania správnych poplatkov v súlade s dokumentom Audit
k návrhu koncepcie integrovaného dohľadu nad finančným trhom
ku kvantifikácii nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred BSE v roku 2002
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť so sídlom v Dunajskej Strede
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici
k informácii o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v druhom polroku 2001
k správe o inventarizácii zariadení s obsahom PCB v SR v roku 2001
k správe o audite krízového manažmentu štátu
k návrhu opatrení na realizáciu zámerov Deklarácie NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva
k návrhu účasti delegácie SR na 60. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 15. až 23. apríla 2002 v Budapešti
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 27. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o deťoch v New Yorku
k návrhu transformácie Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2002
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1324)
k návrhu rozhodnutia o riadiacich orgánoch pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2 a Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3
k správe z kontroly efektívnosti prenájmu nehnuteľností a/alebo ich častí, ktoré sú v správe ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, podnikateľským subjektom (RO a PO u ÚOŠS)
k správe o kontrole efektívnosti existujúcich systémov a spôsobov zabezpečenia osobnej dopravy v rámci ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi Úradu pre štátnu službu
k návrhu na odvolanie vedúceho úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na pridelenie nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných v roku 2001 v súlade so zákonom SNR č. 194/1999 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
k návrhu správy o výsledkoch rokovaní štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho s námestníkom ministra financií Ruskej federácie S. I. Kolotuchinom, ktoré sa uskutočnili dňa 5. februára 2002 v Prahe a návrh na ďalší postup pri riešení zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike - Nesprístupňovať
k návrhu na uvoľnenie rozpočtových prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2002 pre rozpočtovú kapitolu Slovenská akadémia vied na financovanie „Vízie vývoja Slovenskej republiky do roku 2020“
k návrhu priestorového zabezpečenia Východoslovenského múzea v Košiciach a Košického samosprávneho kraja
k riešeniu zabezpečenia on-line prepojenia pre Schengenský informačný systém
k správe o realizácii dodávok špeciálnej techniky a materiálu z Ruskej federácie do Slovenskej republiky v roku 2001 financovaných z prostriedkov zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike - Dôverné