Zoznam uznesení zo dňa 13. mája 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z.
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947 Slovenskou republikou
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981 Slovenskou republikou
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku 1969 Slovenskou republikou
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971 Slovenskou republikou
k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 – 2008 (priebežná správa za rok 2008)
k akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR zastúpenou Ministerstvom financií SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce SR a Európskej bankypre obnovu a rozvoj
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení vzdušných síl
k návrhu Národnej politiky pre elektronické komunikácie na roky 2009 - 2013
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2008
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2008
k návrhu štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
k návrhu záverečného účtu verejnej správy SR za rok 2008
k návrhu Národného programu Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2009
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády ČR vedenej predsedom vlády ČR Janom Fischerom v SR 15. mája 2009
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 220 z 8. marca 2006 k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky v sume najmenej 1 mld eur v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2006 a uznesenia vlády SR č. 526 z 13. júna 2007 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 220 z 8. marca 2006 k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky v sume najmenej 1 mld eur v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2006
k návrhu na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP
k návrhu účasti delegácie SR na 98. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve od 3. júna 2009 do 19. júna 2009