Zoznam uznesení zo dňa 25. októbra 2006

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam európskych spoločenstiev
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostky Krajského školského úradu v Bratislave
k návrhu na doplnenie ďalších členov Pandemickej komisie vlády SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády SR č. 324/2006 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom
Uznesenie
k správe o realizácii Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva a návrh na ďalší postup realizácie
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou ozbrojených síl Slovinskej republiky na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2006
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 664 zo 7. septembra 2005 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o Úrade pre humánnu farmáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na odvolanie prednostu Obvodného úradu v Martine a na vymenovanie prednostky tohto úradu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Prešove
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Nitre
k návrhu na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 rezortu Ministerstva kultúry SR
k návrhu na zmenu štatútu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport
k návrhu projektu vypracovania Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti