Zoznam uznesení zo dňa 30. septembra 2003

k návrhu zákona o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych príjmov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k návrhu nariadenia vlády SR o postupoch kontroly vlastností, limitov a odolnosti proti výbuchu pri jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Medzivládnej konferencii v Ríme 4. októbra 2003
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 695 z 26. júna 2002
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi obrany
k správe z kontroly využívania pomoci poskytnutej Slovenskej republike ako kandidátskej krajine prostredníctvom twinningových projektov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
k návrhu postupu pre zabezpečenie súladu medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy – dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z jej členstva v Európskej únii - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu ďalšieho postupu v oblasti štátnej pomoci
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Wolkerov odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Tatranská Polianka na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Odborný liečebný ústav na doliečovanie chronických ochorení Lehnice na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na udelenie povolenia na zriadenie ING doplnkovej dôchodkovej poisťovne so sídlom v Bratislave
k návrhu na zmenu a zrušenie úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR
k návrhu na zmenu termínu plnenia úloh z uznesenia vlády SR č. 664 zo 16. júla 2003 a č. 759 z 20. augusta 2003