Zoznam uznesení zo dňa 4. mája 2005

k návrhu zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973
k priebežnému vyhodnoteniu plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2004
k správe o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2004
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 929 z 21. augusta 2002
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 782 z 18. augusta 2004
k návrhu štatútu Úradu jadrového dozoru SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
k návrhu nariadenia vlády SR o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci
k návrhu na schválenie Dohody medzi vládou Českej republiky, vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky, podpísanej 1. apríla 2005 v Prahe
k návrhu na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu trvalého upustenia od vymáhania niektorých pohľadávok štátu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k návrhu na zabezpečenie poslednej splátky úveru za výstavbu Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava - Kramáre
k návrhu nariadenia vlády SR o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov
k návrhu na uzavretie Dodatku k Dohode o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu
k návrhu Harmonogramu prípravy nových strategických, koncepčných, plánovacích, legislatívnych a ostatných dokumentov pre oblasť bezpečnosti a obrany SR v rokoch 2005 - 2006
k návrhu riešenia splnenia záväzku slovenských strán zo zmluvy s PSA Peugeot Citroën, príloha č. 1, bod 4, ods. 5
k návrhu využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečeniu potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu
k návrhu na zmenu systemizácie v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
k návrhu na doplnenie bodu A.2 uznesenia vlády SR č. 312 z 27. apríla 2005 k návrhu na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 60. výročia skončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom