Zoznam uznesení zo dňa 17. januára 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon NR SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov (tlač 841)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Stanislava Bartoša na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon NR SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov (tlač 854)
k návrhu zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
k návrhu na podpis Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov
Princípy, výsledky a ďalšie smerovanie hospodárskej politiky
k návrhu opatrení pre ústredné orgány štátnej správy a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich pôsobnosti na vypracovanie výročných správ a verejných odpočtov ich činnosti v súlade s dokumentom Audit
k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistenie odpadových vôd v Trenčíne – pravý breh“
k Finančnému memorandu Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: Program pre malé a stredné podniky a SAVE II v roku 2000
k Finančnému memorandu na rok 2000 pre účasť SR v horizontálnom programe EÚ: Program na podporu občianskej spoločnosti
k analýze stavu licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy
k správe o podpísaní Memoranda o porozumení o využití Národného fondu pre ISPA
k správe o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí
k analýze súčasnej právnej úpravy pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a návrh opatrení na skrátenie a odformalizovanie konania pri udeľovaní a predlžovaní povolení na pobyt pre cudzincov – hospodársky aktívne osoby – v súlade so zásadami uvedenými v kapitole I. bod 1.1. návrhu zlepšenia právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií
k návrhu koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010
k správe o stave implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v SR a plnení záväzkov SR vyplývajúcich z uvedeného dohovoru
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu na obnovenie plnohodnotného členstva Slovenskej republiky v Európskom centre pre sociálnu politiku a výskum
k programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2001
k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy, štátny podnik Źilina, v katastrálnom území Turzovka, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 2000
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001
k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov v roku 2001 na účely reštrukturalizácie bánk
k správe vlády SR o zásahu Zboru požiarnej ochrany SR a vzniknutých škodách pri likvidácii lesného požiaru v Slovenskom raji a materiálno-technické zabezpečenie útvarov Zboru požiarnej ochrany SR pri likvidácii požiarov
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža ll. triedy mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi talianskej republiky v SR Egonovi Ratzenbergerovi - NEZVEREJNENÉ
k návrhu na určenie odmeny predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie - NEZVEREJNENÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky