Zoznam uznesení zo dňa 14. januára 2004

k návrhu na uzavretie Dohody o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu (Ottawa, 20. 9. 1951)
k návrhu na uzavretie Dohody o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy (Brusel, 14. 9. 1994)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Bolívijskej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu projektu budovania národného koordinačného centra pre boj so zločinnosťou
k návrhu na určenie Ministerstva vnútra SR ako zodpovedného orgánu za čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskeho fondu pre utečencov
k správe o postupe prípravy a priebehu transformácie Železníc SR
k návrhu na zrušenie Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a jej transformáciu na dobrovoľné združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
k návrhu Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2004
k návrhu Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na rok 2004
k realizácii návrhu systémového riešenia dlhodobého poskytovania ústavnej starostlivosti klientov s duševnými poruchami a poruchami správania v špecializovaných zariadeniach v zmysle úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 162 z 20. februára 2002
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 399 z 21. mája 2003
k návrhu na zrušenie časti C uznesenia vlády SR č. 728 z 20. augusta 2003 k návrhu zákona o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci október 2003 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 – návrh zákona o Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplnení zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zrušenie úlohy č. 13 v mesiaci december 2003 z Plánu práce vlády SR na rok 2003 - návrh Štatútu Vojenskej spravodajskej služby
k návrhu na zrušenie úlohy č. 13 na mesiac september Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
k návrhu na zmenu a zrušenie úloh z uznesení vlády SR
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v II. štvrťroku 2003, so zameraním na kontrolu dodržiavania právnych predpisov súvisiacich s výkonom štátnej správy pri udeľovaní licencií na vybrané druhy komodít
k zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2004
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Úradu pre štátnu službu
k dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2004
k správe o priebehu a výsledkoch Medzivládnej konferencie Európskej únie
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k informácii o plnení bodov B.3 a B.4 uznesenia vlády SR č. 983 zo 14. októbra 2003 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov a návrhu systému predbežnej notifikácie všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernice pre účely povinného oznamovania Komisii Európskych spoločenstiev
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 1134 z 2. decembra 2003 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti
k návrhu na vymenovanie do funkcií prednostov krajských stavebných úradov
k analýze výdavkov/nákladov správnych fondov zdravotných poisťovní z hľadiska ich použitia so zameraním na vývoj miezd v jednotlivých poisťovniach
k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov SR a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2004
k návrhu na vymenovanie členov Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov, riaditeľov obvodných pozemkových úradov a vedúcich obvodných lesných úradov
k návrhu na vymenovanie prednostov obvodných úradov životného prostredia
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
k návrhu finančného zabezpečenia medzinárodnej konferencie s účasťou predsedov vlád, Bratislava, 18. až 20. marec 2004