Zoznam uznesení zo dňa 30. januára 2008

k návrhu poslancov Národnej rady SR Rafaela Rafaja, Jána Slotu a Jána Chrbeta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov (tlač 491)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
k priebežnému vyhodnoteniu plnenia stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vojnových hroboch
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 531/2007 prijatého na 13. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2008
k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov