Zoznam uznesení zo dňa 22. októbra 2003

k návrhu na zapojenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, akciová spoločnosť do štrukturálnych operácií
k návrhu na odsúhlasenie nového podprogramu Administrácia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v rámci Programu rozvoja cestovného ruchu kapitoly Ministerstva hospodárstva SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na skončenie platnosti medzivládnych dohôd o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny a medzivládnych dohôd o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín, ako aj niektorých medzivládnych dohôd s Českou republikou v súvislosti s prebratím legislatívy Európskej únie dňom vstupu SR do Európskej únie
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 1388 z 18. decembra 2002
k dodatku č. 5 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov
k postupom pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
k návrhu na transformáciu Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku ako strediska pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu
k návrhu na vymenovanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou
k návrhu účasti SR na 9. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Miláne, Taliansko, 1. až 12. decembra 2003
k návrhu na ratifikáciu Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR na Medzinárodnej konferencii pre rekonštrukciu Iraku, konanej v Madride, Španielske kráľovstvo 23. a 24. októbra 2003
k návrhu na zmenu programovej štruktúry rozpočtovej kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR s cieľom vytvorenia medzirezortného programu 06J Systém monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v gestorstve Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k informácii o priebehu Medzinárodnej konferencie Európskej únie
k návrhu na úpravu platových náležitostí podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
k návrhu Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2004