Zoznam uznesení zo dňa 25. februára 2004

k návrhu poslankýň Národnej rady SR Evy Černej a Edit Bauer na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (tlač 521)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k aktualizácii a odpočtu harmonogramu opatrení vyplývajúcich zo Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ z 5. novembra 2003
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Odborná pomoc pre Ministerstvo životného prostredia SR na prípravu a implementáciu investičných projektov v oblasti životného prostredia
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Dostavba ČOV Poprad – Matejovce
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu
k správe o pripravenosti rezortu zdravotníctva na plnenie koncepcie zdravotnej starostlivosti, prijatej vládou SR v decembri 2003
k návrhu koncepcie celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2004
k návrhu kandidátov Slovenskej republiky na sudcov Európskeho súdneho dvora a Súdu prvého stupňa
k návrhu Koncepcie sociálnej a dlhodobej starostlivosti
k návrhu na vymenovanie do funkcie a určenie platov prednostov niektorých krajských lesných úradov, riaditeľov obvodných pozemkových úradov a vedúcich obvodných lesných úradov k 1. marcu 2004
k správe vlády SR o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov
k návrhu na vymenovanie člena Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne
k návrhu opatrení na prehĺbenie pozitívnych účinkov zmeny systému dávok v hmotnej núdzi na niektoré skupiny obyvateľstva
k návrhu hodnoty vzdelávacieho poukazu na rok 2004
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2004
k informácii o zabezpečení prefinancovania poľnohospodárskych subjektov hospodáriacich v horších výrobných podmienkach
k návrhu na vymenovanie prednostu obvodného úradu životného prostredia a návrhu na určenie platu
k návrhu na začatie stavby Bratislava, Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia objektu - DôVERNÉ
k návrhu na začatie rokovaní o možnostiach ďalšej liberalizácie vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou - VYHRADENÉ
k návrhu na začatie rokovaní o možnostiach ďalšej liberalizácie vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou - VYHRADENÉ
k návrh vybudovania siete utajenej komunikácie so šifrovou ochranou informácií ústavných činiteľov a ďalších predstaviteľov Slovenskej republiky - DôVERNÉ
k návrhu na stanovenie priorít niektorých subjektov podieľajúcich sa na zabezpečení obrany štátu - PRÍSNE TAJNÉ
k správe o prijatých opatreniach súvisiacich s hromadnými krádežami páchanými na území Slovenskej republiky - DôVERNÉ