Zoznam uznesení zo dňa 14. júla 2004

k návrhu poslancov Národnej rady SR Evy Černej a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (tlač 731)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Igora Šulaja na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 727)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 728)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o navrátení vlastníctva k niektorému nehnuteľnému majetku cirkvám a náboženským spoločnostiam (tlač 729)
k návrhu zákona o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z.
k návrhu zákona o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o ochrane pred povodňami
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o krajine
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady,Brusel, 17. a 18. jún 2004
k návrhu štatútu Spoločnej slovensko-českej medzivládnej komisie pre starostlivosť o vojnové hroby
k návrhu na zaradenie majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Slovenské aerolínie, akciová spoločnosť do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do privatizácie
k návrhu na určenie platu prednostu krajského lesného úradu
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 175 z 25. februára 2004 k správe o prijatých opatreniach súvisiacich s hromadnými krádežami páchanými na území Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úlohy B.8 uznesenia vlády SR č. 448 z 13. mája 2004
k návrhu na uzavretie Dohody o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o udelenie patentu
k návrhu Národnej správy SR spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
k návrhu na určenie odmeny generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za I. polrok 2004
k správe o návrhu riešenia niektorých problémov decentralizácie verejnej správy
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2004 a dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2004
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zabezpečení vzájomných záujmov pri využívaní a rozdelení práv k výsledkom duševnej činnosti
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Van Geel Slovakia, s. r. o. Košice
k aktualizácii surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín
k návrhu postupu vysielania národných expertov Slovenskej republiky do inštitúcií Európskej únie
k správe o transformácii Misie SR pri ES na Stále zastúpenie SR pri EÚ v súvislosti so vstupom SR do únie, o personálnom dobudovaní stáleho zastúpenia v rokoch 2005 - 2007 a návrhu štatútu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Bratislavská vysoká škola práva
k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. 12. 2003, návrhu rozdelenia výsledku hospodárenia SPF za rok 2003, návrhu korekcie už schváleného rozpočtu na rok 2004 a rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2006 a 2007
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Bratislava – protipovodňová ochrana
k štatútu Monitorovacieho výboru pre Kohézny fond
k Jednotnému programovému dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 2
k správe o stave dodržiavania finančnej disciplíny pri poskytovaní a použití dotácií v rezorte pôdohospodárstva (za obdobie rokov 1996 – 2001, 2002 a čiastočne roku 2003) a v oblasti školstva a športu (za obdobie rokov 2002 – I. štvrťrok 2004) a návrhu opatrení na zlepšenie kontrolnej činnosti rezortov
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR za I. polrok 2004 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2004
k analýze vplyvov legislatívy z oblasti ochrany životného prostredia na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt – Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava
k návrhu na zmenu počtu zamestnancov v rezorte Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zodpovedných za čerpanie fondov ES v rámci uznesenia vlády SR č. 328/2004
k správe o situácii v Iraku
k správe o uzatvorení zmluvy so Svetovou bankou na čerpanie úveru na modernizáciu sektora zdravotníctva – informatívny materiál
k návrhu liberalizácie vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou
k záverečnej verzii Programového dokumentu iniciatívy Spoločenstva EQUAL
k návrhu na posunutie účinnosti nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe
k návrhu na zmenu bodu B.4 uznesenia vlády SR č. 429 z 5. mája 2004 k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007
k návrhu na určenie odmeny bývalému predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov za I. polrok 2004
k návrhu postupu sprístupnenia častí investičných zmlúv s PSA Peugeot Citroën, KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis v zmysle § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
k návrhu doplnenia podmienok poskytovania prostriedkov na verejné práce spolufinancované zo štátneho rozpočtu, z Kohézneho fondu a zo štrukturálnych fondov
k návrhu Národného akčného plánu sociálnej inklúzie 2004 – 2006 (NAP/inklúzie)
k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci Sudánu
k návrhu na odvolanie Ing. arch. Zity Pleštinskej z funkcie prednostky Obvodného úradu v Starej Ľubovni a na vymenovanie Mgr. Renáty Zichovej do tejto funkcie
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 56. zasadnutí členských krajín Medzinárodného dohovoru o regulácii lovu veľrýb a Protokolu zmien a doplnkov, Sorrento (Taliansko) 19. až 22. júla 2004
k návrhu na rozdelenie výkonu preventívnych opatrení ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania - VYHRADENÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky