Zoznam uznesení zo dňa 19. decembra 2001

k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov (tlač 1258)
k návrhu zákona o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o rozhodcovskom konaní
k návrhu nariadenia vlády SR o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu
k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
k správe o situácii spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava (SLKB) a návrh na jej riešenie - NEZVEREJŇOVAŤ !
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 137/2000 Z.z. o programoch rozvoja bývania
k správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 703/2001 k 6. 12. 2001
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 9. výročia vzniku Slovenskej republiky - NEZVEREJŇOVAŤ !
k návrhu Memoranda medzi vládou Slovenskej republiky, mestom Košice a Prvou komunálnou bankou, a.s. Žilina o riešení finančnej situácie mesta Košice
k návrhu Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov
k zhodnoteniu stavu infraštruktúry organizácií a pracovísk výskumu a vývoja SR vybudovanej z prostriedkov štátneho rozpočtu a návrh opatrení na jej zlepšenie
k správe o odstraňovaní škôd spôsobených antropogénnou činnosťou v lesnom hospodárstve
k správe o stave odstraňovania ekologických dôsledkov pobytu bývalej Sovietskej armády na území SR a návrh na presun gescie za riešenie problematiky na Ministerstvo životného prostredia SR
k analýze požiadaviek na zriadenie orgánov miestnej štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností
k návrhu na úhradu členského príspevku Slovenskej republiky do spoločného rozpočtu pozorovateľskej misie Európskej únie na území štátov bývalej Juhoslávie „European Union Monitoring Mission - EUMM“ za rok 2002 vo výške 14 228 EURO
k návrhu na odvolanie Ing. Miroslava Lipára z funkcie predsedu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2002 a dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2001
k návrhu nariadenia vlády SR o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Ordzovany a o zmene a doplnení nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
k návrhu Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom financií SR a Erste bank der oesterreichischen Sparkassen AG vo veci Slovenskej sporiteľne, a.s.
k návrhu plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti TRANSPETROL, a.s. so sídlom v Bratislave
k správe o plnení projektu na posilnenie národných kapacít účtovníctva, účtovného výkazníctva a audítorstva
Návrh na transformáciu Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia do kapitoly Ministerstva kultriry SR
k návrhu opatrení na zefektívnenie získavania a využívania štatistických údajov
k zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2002
k návrhu priestorového riešenia Ústavného súdu SR
k návrhu na priestorové riešenie sídiel Východoslovenskej galérie v Košiciach a Východoslovenského múzea v Košiciach
k návrhu na zriadenie Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi SR a Svetovou bankou o pôžičke na prípravu projektu riadenia verejných financií
k návrhu Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
k návrhu na realizáciu projektu „Vráťme šport do škôl“
k návrhu na finančné uzavretie programov Všeobecnej technickej pomoci GTAF 1 a GTAF 2 z rokov 1991 až 1996 - NEZVEREJŇOVAŤ !
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Dánskeho kráľovstva vedenej predsedom vlády Andersom Foghom Rasmussenom v Slovenskej republike 9. až 11. januára 2002
k návrhu na použitie prostriedkov Fondu národného majetku SR vo vzťahu k výkonom vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave
k návrhu na zrušenie funkcie Výkonného národného koordinátora zahraničnej pomoci
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na výstavbu Základnej školy na Podjavorinskej ul. 1 na sídlisku Luník IX v Košiciach z prostriedkov získaných z privatizácie v roku 2001
k návrhu finančného zabezpečenia zmeny sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene zo Zvolena do Banskej Štiavnice na rok 2001 a na zmenu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s. od Investičnej a rozvojovej banky a.s.
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1175 z 13. decembra 2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za dlhopisy emitované Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú využité v roku 2001