Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026 Materiál obsahuje súbory
01.07.2016
MŽP SR
UV-21702/2016

Informatívny materál Informácia z 90. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam konaného 17. mája až 19. mája 2016 Materiál obsahuje súbory
01.07.2016
ÚV SR
UV-21676/2016

Informatívny materál Informácia z 91. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. júna 2016 Materiál obsahuje súbory
01.07.2016
ÚV SR
UV-21675/2016

Riadny materál Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
01.07.2016
ÚV SR
UV-21673/2016

Riadny materál Plán obnovy relevantných budov 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MDVaRR SR
UV-21556/2016

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. mimoriadnom stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom vo Viedni, Rakúsko, v dňoch 22. - 23. júla 2016 Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MŽP SR
UV-21555/2016

Riadny materál Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MZ SR
UV-21551/2016

Informatívny materál Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21534/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21533/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti na rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21532/2016

Riadny materál Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MK SR
UV-21525/2016

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2015 do 31.05.2016 Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-21524/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch samitu predsedov vlád krajín V4 (Praha, 8.6.2016) Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MZVaEZ SR
UV-21521/2016

Informatívny materál Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
ÚV SR
UV-21458/2016

Riadny materál Návrh koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MH SR
UV-21450/2016

Informatívny materál Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21441/2016

Riadny materál Správa o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 - 2019 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21439/2016

Informatívny materál Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21438/2016

Informatívny materál Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a programu jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 v roku 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21437/2016

Riadny materál Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21436/2016

Riadny materál Návrh na odvolanie predsedu a vymenovanie nového predsedu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MS SR
UV-21426/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21409/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21408/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21406/2016

Riadny materál Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 60. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 26. - 30. septembra 2016 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
ÚJD SR
UV-21380/2016

Riadny materál Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
SŠHR SR
UV-21346/2016

Informatívny materál Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2015 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
ÚDZS
UV-21259/2016

Riadny materál Návrh zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Transplantačný zákon) Materiál obsahuje súbory
27.06.2016
MZ SR
UV-21139/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21085/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21084/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21083/2016

Riadny materál Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
23.06.2016
MZ SR
UV-20995/2016

Riadny materál Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu Materiál obsahuje súbory
22.06.2016
MPSVR SR
UV-20902/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh - nové znenie Materiál obsahuje súbory
21.06.2016
MPaRV SR
UV-20768/2016

Riadny materál Štatút Slovenskej komisie pre UNESCO Materiál obsahuje súbory
20.06.2016
MZVaEZ SR
UV-20380/2016

Riadny materál Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
14.06.2016
SŠHR SR
UV-20208/2016

Riadny materál Návrh na zmenu materiálovej skladby pohotovostných zásob Materiál obsahuje súbory
14.06.2016
SŠHR SR
UV-20206/2016

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZVaEZ SR
UV-19054/2016

Riadny materál Správa o návrhu riešenia súčasného stavu stability skalného brala v obci Strečno Materiál obsahuje súbory
24.05.2016
MŽP SR
UV-18539/2016

Riadny materál Návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) Materiál obsahuje súbory
23.05.2016
NBÚ
UV-18447/2016

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) Materiál obsahuje súbory
23.05.2016
NBÚ
UV-18443/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
20.05.2016
MŠVVaŠ SR
UV-18304/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
20.05.2016
MŠVVaŠ SR
UV-18302/2016

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie štátnej tajomníčky MF SR do pozície splnomocnenca pre Národný fond Materiál obsahuje súbory
09.05.2016
MF SR
UV-17132/2016

Riadny materál Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie Materiál obsahuje súbory
27.04.2016
MF SR
UV-15912/2016

Riadny materál Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016 Materiál obsahuje súbory
15.04.2016
MZVaEZ SR
UV-15038/2016

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2016
MZ SR
UV-14627/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2016
MZ SR
UV-14625/2016

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
05.04.2016
MZ SR
UV-13977/2016

Riadny materál Návrh na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
31.03.2016
ÚV SR
UV-13605/2016

Riadny materál Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) Materiál obsahuje súbory
23.03.2016
MŽP SR
UV-12864/2016

Riadny materál Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie Materiál obsahuje súbory
14.03.2016
MPaRV SR
UV-11972/2016

Informatívny materál Správa o implementácii podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia Materiál obsahuje súbory
25.01.2016
MŠVVaŠ SR
UV-4432/2016

Riadny materál Návrh na vymenovanie hlavného kontrolóra športu Materiál obsahuje súbory
18.01.2016
MŠVVaŠ SR
UV-2314/2016

Riadny materál Správa o realizácii aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
MDVaRR SR
UV-916/2016

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29656/2015

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
15.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-25584/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.06.2015
ÚV SR
UV-21855/2015

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Utajovaný materiál Správa o stave rokovaní s Maďarskom o implementácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
14.12.2015
MZVaEZ SR
V-496/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013