Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
27.05.2015
ÚPVO
UV-20315/2015

Riadny materál Správa o plnení Akčného plánu na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a návrh aktualizácie Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a jeho Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 Materiál obsahuje súbory
26.05.2015
MŽP SR
UV-20177/2015

Riadny materál Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
26.05.2015
MF SR
UV-20086/2015

Riadny materál Návrh 1. modifikácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MPaRV SR
UV-20051/2015

Riadny materál Návrh Správy o vyhodnotení úloh aktualizácie Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MZ SR
UV-19968/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MK SR
UV-19964/2015

Riadny materál Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MH SR
UV-19961/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MDVaRR SR
UV-19866/2015

Riadny materál Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MH SR
UV-19846/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MV SR
UV-19844/2015

Riadny materál Návrh na vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike a jeho zabezpečenie Materiál obsahuje súbory
21.05.2015
ÚJD SR
UV-19716/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici Materiál obsahuje súbory
21.05.2015
MV SR
UV-19570/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
21.05.2015
MF SR
UV-19530/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
20.05.2015
MF SR
UV-19374/2015

Riadny materál Návrh na odvolanie a menovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii. Materiál obsahuje súbory
20.05.2015
MZVaEZ SR
UV-19269/2015

Riadny materál Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
18.05.2015
MF SR
UV-18427/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.05.2015
MV SR
UV-18345/2015

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.04.2015
MŠVVaŠ SR
UV-15254/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
09.04.2015
MDVaRR SR
UV-14762/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
08.04.2015
MS SR
UV-14559/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.03.2015
MŠVVaŠ SR
UV-/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov (tlač 1292) Materiál obsahuje súbory
12.12.2014
MF SR
UV-44405/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014

Riadny materál Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
06.08.2014
MS SR
UV-30043/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013