Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o vyhodnotení účinnosti opatrení Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 – 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020) za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
29.06.2015
MDVaRR SR
UV-23791/2015

Riadny materál Návrh Koncepcie stabilizácie a modernizácie súdnictva Materiál obsahuje súbory
29.06.2015
MS SR
UV-23779/2015

Riadny materál Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia Materiál obsahuje súbory
29.06.2015
MŠVVaŠ SR
UV-23777/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
26.06.2015
MH SR
UV-23635/2015

Informatívny materál Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2014 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory
26.06.2015
ÚDZS
UV-23619/2015

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2014 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory
26.06.2015
Union zdravotná poisťovňa
UV-23577/2015

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2016 Materiál obsahuje súbory
26.06.2015
Union zdravotná poisťovňa
UV-23575/2015

Informatívny materál Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
26.06.2015
Union zdravotná poisťovňa
UV-23574/2015

Riadny materál Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR Materiál obsahuje súbory
26.06.2015
MZ SR
UV-23567/2015

Riadny materál Návrh na poskytnutie stimulov na výskum a vývoj pre spoločnosť AeroMobil R&D, s. r. o., Bratislava Materiál obsahuje súbory
25.06.2015
MŠVVaŠ SR
UV-23473/2015

Riadny materál Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) - nové znenie Materiál obsahuje súbory
24.06.2015
MF SR
UV-23290/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
24.06.2015
MF SR
UV-23261/2015

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v riadiacich orgánoch Európskeho mechanizmu pre stabilitu Materiál obsahuje súbory
18.06.2015
MF SR
UV-22758/2015

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2016 Materiál obsahuje súbory
15.06.2015
VšZP a.s.
UV-22329/2015

Informatívny materál Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
15.06.2015
VšZP a.s.
UV-22328/2015

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2014 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory
15.06.2015
VšZP a.s.
UV-22326/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.06.2015
ÚV SR
UV-21855/2015

Riadny materál Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (zákon o štátnej pomoci) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
29.05.2015
MF SR
UV-20668/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu Materiál obsahuje súbory
29.05.2015
MPSVR SR
UV-20602/2015

Riadny materál Návrh zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
29.05.2015
MZVaEZ SR
UV-20598/2015

Riadny materál Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MH SR
UV-19846/2015

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.04.2015
MŠVVaŠ SR
UV-15254/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.03.2015
MŠVVaŠ SR
UV-/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014

Riadny materál Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
06.08.2014
MS SR
UV-30043/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013