Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
PÚ SR
UV-28736/2014

Riadny materál Správa o výkone práv jediného akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MO SR
UV-28692/2014

Informatívny materál Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od júna 2013 do júna 2014 Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28689/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 24. 6. 2014) Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28685/2014

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
21.07.2014
MZ SR
UV-28597/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28163/2014

Informatívny materál Informácia o posúdení vplyvu spracovania kalamity spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na životné prostredie, drevospracujúci priemysel a ochranu a obnovu lesa vrátane finančného zabezpečenia a posúdenia možnosti využitia kalamity pre vytvorenie pracovných miest a rozvoj vidieka Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MPaRV SR
UV-28162/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.07.2014
MDVaRR SR
UV-28000/2014

Informatívny materál Informácia o stave prípravy bojovej skupiny Európskej únie krajín Vyšehradskej skupiny s pohotovosťou v prvom polroku 2016 Materiál obsahuje súbory
10.07.2014
MO SR
UV-27635/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie úloh B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 243 z 13.apríla 2011 k vytvoreniu legislatívnej a administratívno-technickej platformy pilotného projektu Kontraktačnej autority na Ministerstve financií SR Materiál obsahuje súbory
09.07.2014
MF SR
UV-27549/2014

Riadny materál Návrh Stratégie spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 Materiál obsahuje súbory
30.06.2014
MH SR
UV-26516/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Igora Chomu, Richarda Rašiho, Eleméra Jakaba, Petra Muránskeho a Jozefa Mikuša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) Materiál obsahuje súbory
18.07.2014
MF SR
UV-24616/2014

Informatívny materál Informácia o stave a priebehu plnenia opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO uvedených v časti C materiálu „Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR“ podľa stavu k 31. decembru 2013 Materiál obsahuje súbory
03.06.2014
MDVaRR SR
UV-23517/2014

Riadny materál Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
29.05.2014
MŠVVaŠ SR
UV-22960/2014

Riadny materál Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
29.05.2014
MH SR
UV-22933/2014

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MF SR
UV-18895/2014

Riadny materál Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky - Slovensko 2020+ Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MH SR
UV-18795/2014

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory
03.04.2014
MH SR
UV-17428/2014

Informatívny materál Správa o plnení opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu - nové znenie Materiál obsahuje súbory
01.04.2014
MH SR
UV-17052/2014

Informatívny materál Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 Materiál obsahuje súbory
05.03.2014
MŠVVaŠ SR
UV-13476/2014

Utajovaný materiál Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2013 - informácia
26.06.2014
MO SR
UV-V-172/2014

Utajovaný materiál Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2014
02.04.2014
MO SR
UV/PV-V-127/2014

Informatívny materál Návrh Analýzy stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
29.11.2013
MZ SR
UV-30603/2013

Riadny materál Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti Materiál obsahuje súbory
27.06.2013
MPaRV SR
UV-16766/2013

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013

Riadny materál Memorandum o porozumení o monitorovaní dostavby a spustenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach do komerčnej prevádzky a o ďalších podmienkach výstavby
28.03.2013
MH SR
UV-9271/2013

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Prístavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37197/2012

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Nadstavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37196/2012