Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v štvrtom kole hodnotení Materiál obsahuje súbory
16.01.2019
MS SR
UV-1143/2019

Informatívny materál Informácia o príprave podmienok pre zriadenie národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
16.01.2019
MDV SR
UV-1109/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 Materiál obsahuje súbory
15.01.2019
MZVaEZ SR
UV-876/2019

Riadny materál Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2019 Materiál obsahuje súbory
14.01.2019
ÚV SR
UV-781/2019

Riadny materál Pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania - návrh Materiál obsahuje súbory
10.01.2019
MS SR
UV-532/2019

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 13.-14. decembra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
09.01.2019
MZVaEZ SR
UV-500/2019

Riadny materál Národná stratégia integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022 Materiál obsahuje súbory
09.01.2019
MV SR
UV-452/2019

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.01.2019
MPaRV SR
UV-417/2019

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 Materiál obsahuje súbory
08.01.2019
MZVaEZ SR
UV-379/2019

Riadny materál Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2019 až 2022 Materiál obsahuje súbory
07.01.2019
MF SR
UV-305/2019

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
03.01.2019
MŠVVaŠ SR
UV-136/2019

Utajovaný materiál Národný systém reakcie na krízové situácie
03.01.2019
MO SR
V-2/2019

Riadny materál Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028 Materiál obsahuje súbory
27.12.2018
MŠVVaŠ SR
UV-44093/2018

Riadny materál Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu Materiál obsahuje súbory
27.12.2018
MH SR
UV-44083/2018

Riadny materál Opatrenia na implementáciu rozhodnutí o zlepšení vojenskej mobility v Slovenskej republike - návrh Materiál obsahuje súbory
27.12.2018
MO SR
UV-44022/2018

Riadny materál Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2019 až 2024 Materiál obsahuje súbory
20.12.2018
MO SR
UV-43663/2018

Riadny materál Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní Materiál obsahuje súbory
19.12.2018
MPaRV SR
UV-43487/2018

Informatívny materál Vecný zámer zákona o Slovenskej akadémii vied Materiál obsahuje súbory
12.12.2018
MŠVVaŠ SR
UV-42626/2018

Riadny materál Návrh postupu v sporoch Slovenskej republiky s akcionármi zdravotných poisťovní Materiál obsahuje súbory
12.12.2018
MF SR
UV-42549/2018

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) Materiál obsahuje súbory
10.01.2019
MPaRV SR
UV-41564/2018

Riadny materál Návrh na vyslovenie súhlasu s preletmi bezpilotných lietadiel systému pozemného pozorovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy cez územie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
05.12.2018
MO SR
UV-41430/2018

Riadny materál Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania Materiál obsahuje súbory
15.11.2018
MO SR
UV-38955/2018

Riadny materál Návrh zákona o šľachtení a plemenitbe zvierat a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
26.10.2018
MPaRV SR
UV-36953/2018

Informatívny materál Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
26.09.2018
MPSVR SR
UV-33082/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
20.09.2018
SŠHR SR
UV-32368/2018

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1005) Materiál obsahuje súbory
19.10.2018
MPSVR SR
UV-32234/2018

Informatívny materál Návrh opatrení na zlepšenie integrácie marginalizovaných rómskych komunít Materiál obsahuje súbory
13.09.2018
MV SR
UV-31632/2018

Riadny materál Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
02.07.2018
MPSVR SR
UV-23816/2018

Riadny materál Návrh na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov na ich čiastočné pokrytie v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
08.06.2018
MPaRV SR
UV-21636/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MŠVVaŠ SR
UV-6274/2018

Utajovaný materiál Informácia o stave operačnej pripravenosti ozbrojených síl SR - nové znenie
04.12.2018
MO SR
V-411/2018

Utajovaný materiál Informácia o stave operačnej pripravenosti ozbrojených síl SR
20.11.2018
MO SR
V-395/2018

Utajovaný materiál Informácia: Analýza alternatív ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky do času dodania nových taktických stíhacích lietadiel
15.11.2018
MO SR
V-388/2018

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.11.2017
SŠHR SR
UV-48378/2017

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017