Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
23.10.2017
MH SR
UV-46424/2017

Riadny materál Informácia na výjazdové rokovanie vlády SR v Gabčíkove pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Materiál obsahuje súbory
23.10.2017
MŽP SR
UV-46359/2017

Riadny materál Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu Materiál obsahuje súbory
20.10.2017
MŽP SR
UV-46210/2017

Riadny materál Návrh na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja Materiál obsahuje súbory
20.10.2017
MŠVVaŠ SR
UV-46131/2017

Informatívny materál Informácia zo 103. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. októbra 2017 Materiál obsahuje súbory
19.10.2017
ÚV SR
UV-46085/2017

Informatívny materál Informácia zo 102. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 27. septembra 2017 Materiál obsahuje súbory
19.10.2017
ÚV SR
UV-46084/2017

Informatívny materál Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
17.10.2017
MS SR
UV-45636/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.10.2017
MV SR
UV-45105/2017

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
05.10.2017
SŠHR SR
UV-44294/2017

Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Informatívny materál Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MŠVVaŠ SR
UV-43620/2017

Riadny materál Návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
18.09.2017
MZ SR
UV-42105/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
14.09.2017
MZ SR
UV-41737/2017

Riadny materál Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
31.08.2017
ÚNMS SR
UV-40375/2017

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Materiál obsahuje súbory
30.08.2017
ÚV SR
UV-40357/2017

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri Materiál obsahuje súbory
21.06.2017
MPaRV SR
UV-27831/2017

Riadny materál Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
31.05.2017
MH SR
UV-22807/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
18.05.2017
MŠVVaŠ SR
UV-20484/2017

Riadny materál Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Materiál obsahuje súbory
18.05.2017
MŠVVaŠ SR
UV-20482/2017

Riadny materál Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v spoločných povodiach a na hraničných vodách Materiál obsahuje súbory
11.05.2017
MŽP SR
UV-19379/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.02.2017
MPaRV SR
UV-10598/2017

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017

Riadny materál Návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.09.2016
MŽP SR
UV-26850/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
16.08.2016
MPaRV SR
UV-24772/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
10.08.2016
MK SR
UV-24373/2016

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014