Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MK SR
UV-45286/2014

Riadny materál Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MK SR
UV-45282/2014

Riadny materál Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MZVaEZ SR
UV-45244/2014

Riadny materál Analýza zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MF SR
UV-45103/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MŽP SR
UV-45100/2014

Riadny materál Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MK SR
UV-45096/2014

Informatívny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh Poštovej politiky do roku 2014 - návrh Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MDVaRR SR
UV-45076/2014

Riadny materál Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MS SR
UV-45073/2014

Informatívny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MV SR
UV-45040/2014

Riadny materál Návrh Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2015 Materiál obsahuje súbory
17.12.2014
ÚV SR
UV-44877/2014

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku Materiál obsahuje súbory
17.12.2014
MZ SR
UV-44867/2014

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
16.12.2014
MK SR
UV-44711/2014

Informatívny materál Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva Materiál obsahuje súbory
15.12.2014
MZVaEZ SR
UV-44543/2014

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov (tlač 1292) Materiál obsahuje súbory
12.12.2014
MF SR
UV-44405/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.12.2014
MZ SR
UV-44395/2014

Riadny materál Návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Technologický Inštitút A. Ruprechta a. s., odborná vysoká škola Materiál obsahuje súbory
11.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-44234/2014

Riadny materál Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti Materiál obsahuje súbory
11.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-44233/2014

Riadny materál Návrh na implementáciu Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. 10. 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
10.12.2014
MZ SR
UV-44109/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
10.12.2014
MPaRV SR
UV-44049/2014

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
09.12.2014
MH SR
UV-43816/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
09.12.2014
MH SR
UV-43814/2014

Riadny materál Vyhodnotenie plnenia opatrení Akčného plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky za obdobie rokov 2007 – 2013 a aktualizácia rámcových cieľov na obdobie rokov 2014 - 2020 Materiál obsahuje súbory
27.11.2014
MPaRV SR
UV-42688/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.11.2014
MS SR
UV-41383/2014

Riadny materál Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny Mezenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1304) Materiál obsahuje súbory
09.12.2014
MF SR
UV-41248/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Doplnok č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - návrh Materiál obsahuje súbory
12.09.2014
MDVaRR SR
UV-33759/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014

Riadny materál Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
06.08.2014
MS SR
UV-30043/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Informatívny materál Informácia o stave a priebehu plnenia opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO uvedených v časti C materiálu „Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR“ podľa stavu k 31. decembru 2013 Materiál obsahuje súbory
03.06.2014
MDVaRR SR
UV-23517/2014

Riadny materál Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
29.05.2014
MŠVVaŠ SR
UV-22960/2014

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MF SR
UV-18895/2014

Riadny materál Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky - Slovensko 2020+ Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MH SR
UV-18795/2014

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory
03.04.2014
MH SR
UV-17428/2014

Informatívny materál Správa o plnení opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu - nové znenie Materiál obsahuje súbory
01.04.2014
MH SR
UV-17052/2014

Informatívny materál Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 Materiál obsahuje súbory
05.03.2014
MŠVVaŠ SR
UV-13476/2014

Utajovaný materiál Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2014
02.04.2014
MO SR
UV/PV-V-127/2014

Informatívny materál Návrh Analýzy stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
29.11.2013
MZ SR
UV-30603/2013

Riadny materál Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti Materiál obsahuje súbory
27.06.2013
MPaRV SR
UV-16766/2013

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013

Riadny materál Memorandum o porozumení o monitorovaní dostavby a spustenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach do komerčnej prevádzky a o ďalších podmienkach výstavby
28.03.2013
MH SR
UV-9271/2013

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Prístavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37197/2012

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Nadstavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37196/2012