Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti 24. júna 2016 v Luxemburgu a Európskej rady 28.-29. júna 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
21.07.2016
MZVaEZ SR
UV-23128/2016

Informatívny materál Informácia o vykonaní cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory
19.07.2016
MO SR
UV-22946/2016

Riadny materál Návrh na zrušenie bodu C.1 uznesenia vlády č. 135 zo dňa 13. apríla 2016 Materiál obsahuje súbory
19.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22913/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
18.07.2016
MŽP SR
UV-22840/2016

Riadny materál Návrh na zmenu úloh a gestora úloh z uznesenia vlády SR č. 31 z 27. januára 2016 Materiál obsahuje súbory
14.07.2016
ÚV SR
UV-22561/2016

Informatívny materál Informácia z 92. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. júna 2016 Materiál obsahuje súbory
14.07.2016
ÚV SR
UV-22532/2016

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 Materiál obsahuje súbory
13.07.2016
MŽP SR
UV-22463/2016

Riadny materál Akčný plán rozvoja okresu Trebišov - návrh Materiál obsahuje súbory
13.07.2016
MDVaRR SR
UV-22460/2016

Riadny materál Akčný plán rozvoja okresu Sobrance Materiál obsahuje súbory
13.07.2016
MDVaRR SR
UV-22458/2016

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2016 Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22151/2016

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na samit Stretnutia Ázia-Európa ASEM (Mongolsko, 15.-16.7.2016) Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22150/2016

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na oficiálnu návštevu Vietnamskej socialistickej republiky 16. - 19.7.2016 Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22149/2016

Informatívny materál Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21534/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21533/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti na rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21532/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21409/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21408/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21406/2016

Riadny materál Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 60. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 26. - 30. septembra 2016 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
ÚJD SR
UV-21380/2016

Informatívny materál Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2015 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
ÚDZS
UV-21259/2016

Riadny materál Návrh zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Transplantačný zákon) Materiál obsahuje súbory
27.06.2016
MZ SR
UV-21139/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21085/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21084/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21083/2016

Riadny materál Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie Materiál obsahuje súbory
27.04.2016
MF SR
UV-15912/2016

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29656/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Utajovaný materiál Správa o stave rokovaní s Maďarskom o implementácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
14.12.2015
MZVaEZ SR
V-496/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014