Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o organizačnom zabezpečení 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MH SR
UV-15073/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MO SR
UV-15016/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z. Materiál obsahuje súbory
18.04.2018
ÚNMS SR
UV-14947/2018

Informatívny materál Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 – priebežné vyhodnotenie za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MDV SR
UV-14793/2018

Informatívny materál Správa o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MV SR
UV-14774/2018

Riadny materál Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MS SR
UV-14773/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 08 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
NKÚ SR
UV-14761/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
KNR SR
UV-14749/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
Kancelária Súdnej rady SR
UV-14635/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
Kancelária Ústavného súdu
UV-14619/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.04.2018
MŽP SR
UV-14403/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.04.2018
MPSVR SR
UV-14402/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
13.04.2018
MK SR
UV-14365/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MŠVVaŠ SR
UV-14236/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MŠVVaŠ SR
UV-14235/2018

Riadny materál Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MŠVVaŠ SR
UV-14233/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MF SR
UV-14232/2018

Riadny materál Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MF SR
UV-14195/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
09.04.2018
ÚGKK SR
UV-13749/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
03.04.2018
MV SR
UV-13103/2018

Informatívny materál Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
29.03.2018
MH SR
UV-13012/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
29.03.2018
MZ SR
UV-13005/2018

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2018 Materiál obsahuje súbory
20.03.2018
MZVaEZ SR
UV-11575/2018

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MŽP SR
UV-11105/2018

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady a na zasadnutí Európskej rady (čl. 50) v dňoch 22.-23. marca 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
15.03.2018
MZVaEZ SR
UV-11024/2018

Informatívny materál Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
14.03.2018
ÚPVO
UV-10955/2018

Riadny materál Návrh na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rýchlostné cesty Materiál obsahuje súbory
13.03.2018
ÚV SR
UV-10817/2018

Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2018 Materiál obsahuje súbory
23.02.2018
MZVaEZ SR
UV-7274/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MS SR
UV-6280/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MŠVVaŠ SR
UV-6274/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory
23.01.2018
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-2700/2018

Riadny materál Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
16.01.2018
MZVaEZ SR
UV-1567/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MH SR
UV-/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MS SR
UV-/2018

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.12.2017
MK SR
UV-51972/2017

Riadny materál Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.11.2017
SŠHR SR
UV-48378/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
03.11.2017
MPSVR SR
UV-47919/2017

Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Riadny materál Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
31.08.2017
ÚNMS SR
UV-40375/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.02.2017
MPaRV SR
UV-10598/2017

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
10.08.2016
MK SR
UV-24373/2016