Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na činnosti spojené s presťahovaním Stálej delegácie SR pri NATO v Bruseli Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MZVaEZ SR
UV-27193/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MPSVR SR
UV-27191/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MPSVR SR
UV-27174/2015

Riadny materál Návrh účasti delegácie SR na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU - WRC´15 (Ženeva, 2.– 27. november 2015) Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MDVaRR SR
UV-27172/2015

Riadny materál Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 - 2025 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.07.2015
MZ SR
UV-27104/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
28.07.2015
MF SR
UV-26894/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) - nové znenie Materiál obsahuje súbory
28.07.2015
MF SR
UV-26893/2015

Informatívny materál Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2015 Materiál obsahuje súbory
27.07.2015
ÚV SR
UV-26778/2015

Riadny materál Návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Austrálie na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
23.07.2015
MV SR
UV-26404/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
23.07.2015
MF SR
UV-26320/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.07.2015
MS SR
UV-26279/2015

Riadny materál Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie Materiál obsahuje súbory
22.07.2015
MZVaEZ SR
UV-26252/2015

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
15.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-25584/2015

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne Materiál obsahuje súbory
10.07.2015
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-25121/2015

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 Materiál obsahuje súbory
10.07.2015
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-25120/2015

Informatívny materál Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
10.07.2015
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-25118/2015

Riadny materál Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Žilina, Námestovo, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Ružomberok a Bratislava Materiál obsahuje súbory
09.07.2015
MV SR
UV-24995/2015

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 21. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) v dňoch 12. – 17. septembra 2015 Materiál obsahuje súbory
08.07.2015
MDVaRR SR
UV-24857/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-24672/2015

Informatívny materál Návrh zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.07.2015
MF SR
UV-24443/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
02.07.2015
MS SR
UV-24261/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
02.07.2015
MF SR
UV-24184/2015

Riadny materál Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom Materiál obsahuje súbory
02.07.2015
MPaRV SR
UV-24177/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) Materiál obsahuje súbory
30.06.2015
MF SR
UV-23853/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.06.2015
ÚV SR
UV-21855/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu Materiál obsahuje súbory
29.05.2015
MPSVR SR
UV-20602/2015

Riadny materál Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MH SR
UV-19846/2015

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.04.2015
MŠVVaŠ SR
UV-15254/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.03.2015
MŠVVaŠ SR
UV-/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014

Riadny materál Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
06.08.2014
MS SR
UV-30043/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013