Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o plnení niektorých opatrení na zabezpečenie hlavných cieľov aktualizovanej surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MŽP SR
UV-19323/2014

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MH SR
UV-19322/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MH SR
UV-19321/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MF SR
UV-19255/2014

Riadny materál Návrh zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MPSVR SR
UV-19253/2014

Riadny materál Návrh Koncepcie rozvoja kapitálového trhu Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MF SR
UV-19226/2014

Informatívny materál Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
ÚJD SR
UV-19217/2014

Informatívny materál Návrh Záverečného účtu za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MPaRV SR
UV-19181/2014

Informatívny materál Informácia o plnení úloh akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013 Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MŠVVaŠ SR
UV-18907/2014

Riadny materál Návrh Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020 Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MŠVVaŠ SR
UV-18906/2014

Informatívny materál Správa o mládeži v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MŠVVaŠ SR
UV-18903/2014

Riadny materál Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky - Slovensko 2020+ Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MH SR
UV-18795/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
10.04.2014
MZ SR
UV-18413/2014

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory
03.04.2014
MH SR
UV-17428/2014

Informatívny materál Správa o plnení opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu - nové znenie Materiál obsahuje súbory
01.04.2014
MH SR
UV-17052/2014

Riadny materál Návrh zákona, o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Materiál obsahuje súbory
31.03.2014
MF SR
UV-16663/2014

Riadny materál Návrh grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe Materiál obsahuje súbory
27.03.2014
MŠVVaŠ SR
UV-16337/2014

Informatívny materál Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 Materiál obsahuje súbory
05.03.2014
MŠVVaŠ SR
UV-13476/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
25.02.2014
MS SR
UV-12166/2014

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca, Igora Matoviča a Eriky Jurinovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.03.2014
MF SR
UV-11710/2014

Riadny materál Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
19.02.2014
MV SR
UV-11490/2014

Utajovaný materiál Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2014
02.04.2014
MO SR
UV/PV-V-127/2014

Informatívny materál Návrh Analýzy stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
29.11.2013
MZ SR
UV-30603/2013

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jariabka, Miroslava Číža a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
29.11.2013
ÚPVO
UV-28555/2013

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
19.09.2013
MŽP SR
UV-23733/2013

Riadny materál Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
31.07.2013
MDVaRR SR
UV-19705/2013

Riadny materál Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti Materiál obsahuje súbory
27.06.2013
MPaRV SR
UV-16766/2013

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013

Riadny materál Memorandum o porozumení o monitorovaní dostavby a spustenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach do komerčnej prevádzky a o ďalších podmienkach výstavby
28.03.2013
MH SR
UV-9271/2013

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Prístavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37197/2012

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Nadstavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37196/2012

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Rekonštrukcia objektov a signálno - bezpečnostnej techniky v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37195/2012