Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
28.08.2015
MPaRV SR
UV-30045/2015

Riadny materál Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
28.08.2015
MPaRV SR
UV-30043/2015

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2015 Materiál obsahuje súbory
28.08.2015
MZVaEZ SR
UV-30002/2015

Riadny materál Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom – nové znenie Materiál obsahuje súbory
28.08.2015
MPaRV SR
UV-29990/2015

Riadny materál Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie Materiál obsahuje súbory
28.08.2015
MH SR
UV-29960/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu pre programové obdobie 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
27.08.2015
MF SR
UV-29838/2015

Riadny materál Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory
27.08.2015
MO SR
UV-29771/2015

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MH SR
UV-29689/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29656/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
21.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29273/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
21.08.2015
MH SR
UV-29244/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
20.08.2015
MŽP SR
UV-29179/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
20.08.2015
MZ SR
UV-29161/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
20.08.2015
GP SR
UV-29120/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.08.2015
PÚ SR
UV-28375/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
13.08.2015
ÚDZS
UV-28348/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018 Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
SP
UV-28222/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28177/2015

Riadny materál Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2016 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28172/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
11.08.2015
MZ SR
UV-28095/2015

Riadny materál Návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
11.08.2015
MZ SR
UV-28094/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
11.08.2015
MPaRV SR
UV-28081/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
07.08.2015
MZ SR
UV-27788/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.08.2015
MZ SR
UV-27785/2015

Informatívny materál Informácia o postupe zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.08.2015
MF SR
UV-27682/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MPSVR SR
UV-27191/2015

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
30.07.2015
MZ SR
UV-27103/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
23.07.2015
MF SR
UV-26320/2015

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
15.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-25584/2015

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
13.07.2015
SP
UV-25297/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-24672/2015

Informatívny materál Návrh zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.07.2015
MF SR
UV-24443/2015

Riadny materál Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom Materiál obsahuje súbory
02.07.2015
MPaRV SR
UV-24177/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.06.2015
ÚV SR
UV-21855/2015

Riadny materál Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MH SR
UV-19846/2015

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.04.2015
MŠVVaŠ SR
UV-15254/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.03.2015
MŠVVaŠ SR
UV-/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014

Riadny materál Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
06.08.2014
MS SR
UV-30043/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013