Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh Štatútu Ústrednej povodňovej komisie a zloženie Ústrednej povodňovej komisie Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MŽP SR
UV-40435/2015

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2015 Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MZVaEZ SR
UV-40434/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MF SR
UV-40417/2015

Riadny materál Návrh na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
ÚV SR
UV-40416/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MK SR
UV-40336/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy B.20 uznesenia vlády SR č. 568 z 12. novembra 2014 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MPaRV SR
UV-40221/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MDVaRR SR
UV-40217/2015

Riadny materál Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MZVaEZ SR
UV-40211/2015

Informatívny materál Informácia z 83. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam konaného v novembri 2015 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
ÚV SR
UV-40192/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.11.2015
MZ SR
UV-38377/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z. - nové znenie Materiál obsahuje súbory
11.11.2015
MPaRV SR
UV-38216/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 3 vyplývajúcej pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky z rezortných úloh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 403 z 8. júla 2015 Materiál obsahuje súbory
05.11.2015
MZ SR
UV-37552/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z. Materiál obsahuje súbory
29.10.2015
MZ SR
UV-36787/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu Materiál obsahuje súbory
29.10.2015
MPSVR SR
UV-36774/2015

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 1685) Materiál obsahuje súbory
10.11.2015
MS SR
UV-33534/2015

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) Materiál obsahuje súbory
22.10.2015
MF SR
UV-33505/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29656/2015

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
15.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-25584/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.06.2015
ÚV SR
UV-21855/2015

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Utajovaný materiál Návrh na uzavretie Memorandum of Understanding betweem the North Atlantic Treaty Organization (NATO) represented by NATO Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges, Chair of Cyber Defence Management Board (CDMB) and the Slovak Republic represented by National Security Authority concerning Cooperation on Cyber Defence (CD)
27.11.2015
NBÚ
V-477/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013