Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 29. valnom zhromaždení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) v dňoch 23. novembra - 2. decembra 2015 v Londýne Materiál obsahuje súbory
12.10.2015
MDVaRR SR
UV-34702/2015

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 15. – 16. októbra 2015 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
12.10.2015
MZVaEZ SR
UV-34610/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.10.2015
MS SR
UV-34218/2015

Riadny materál Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 Materiál obsahuje súbory
06.10.2015
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
UV-34084/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste Materiál obsahuje súbory
30.09.2015
MZVaEZ SR
UV-33452/2015

Riadny materál Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 Materiál obsahuje súbory
28.09.2015
MŽP SR
UV-33047/2015

Riadny materál Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory
27.08.2015
MO SR
UV-29771/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29656/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
13.08.2015
ÚDZS
UV-28348/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018 Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
SP
UV-28222/2015

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
30.07.2015
MZ SR
UV-27103/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
23.07.2015
MF SR
UV-26320/2015

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
15.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-25584/2015

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
13.07.2015
SP
UV-25297/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.06.2015
ÚV SR
UV-21855/2015

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Utajovaný materiál Správa o stave v Európskom patentovom úrade
07.10.2015
ÚPV SR
V-407/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.03.2015
MŠVVaŠ SR
UV-/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.09.2014
MS SR
UV-32661/2014

Riadny materál Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
06.08.2014
MS SR
UV-30043/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013