Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole MPRV SR v súvislosti s programovým obdobím 2014-2020 Materiál obsahuje súbory
24.03.2015
MPaRV SR
UV-12837/2015

Informatívny materál Informácia o priebežnom plnení úloh vyplývajúcich z Návrhu integračného zámeru ITMS2014+ schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 609/2014 za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
19.03.2015
MV SR
UV-12290/2015

Informatívny materál Informácia o priebežnom plnení uznesenia vlády SR č. 609 k Návrhu integračného zámeru ITMS 2014+ Materiál obsahuje súbory
25.03.2015
ÚPVO
UV-12949/2015

Informatívny materál Informácia o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
25.03.2015
ÚGKK SR
UV-12940/2015

Informatívny materál Informácia o vykonávaní medzinárodných zmlúv za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
26.03.2015
MZVaEZ SR
UV-13094/2015

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
19.03.2015
SP
UV-12282/2015

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013

Riadny materál Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii Materiál obsahuje súbory
24.03.2015
MO SR
UV-12767/2015

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Nadstavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37196/2012