Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MK SR
UV-45096/2014

Riadny materál Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti Materiál obsahuje súbory
11.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-44233/2014

Riadny materál Analýza zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MF SR
UV-45103/2014

Utajovaný materiál Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2014
02.04.2014
MO SR
UV/PV-V-127/2014

Informatívny materál Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva Materiál obsahuje súbory
15.12.2014
MZVaEZ SR
UV-44543/2014

Riadny materál Doplnok č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - návrh Materiál obsahuje súbory
12.09.2014
MDVaRR SR
UV-33759/2014

Informatívny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh Poštovej politiky do roku 2014 - návrh Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MDVaRR SR
UV-45076/2014

Informatívny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MV SR
UV-45040/2014

Informatívny materál Informácia o stave a priebehu plnenia opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO uvedených v časti C materiálu „Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR“ podľa stavu k 31. decembru 2013 Materiál obsahuje súbory
03.06.2014
MDVaRR SR
UV-23517/2014