Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Utajovaný materiál Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2014
02.04.2014
MO SR
UV/PV-V-127/2014

Informatívny materál Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od júna 2013 do júna 2014 Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28689/2014

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
21.07.2014
MZ SR
UV-28597/2014

Informatívny materál Informácia o posúdení vplyvu spracovania kalamity spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na životné prostredie, drevospracujúci priemysel a ochranu a obnovu lesa vrátane finančného zabezpečenia a posúdenia možnosti využitia kalamity pre vytvorenie pracovných miest a rozvoj vidieka Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MPaRV SR
UV-28162/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 24. 6. 2014) Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28685/2014

Informatívny materál Informácia o stave a priebehu plnenia opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO uvedených v časti C materiálu „Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR“ podľa stavu k 31. decembru 2013 Materiál obsahuje súbory
03.06.2014
MDVaRR SR
UV-23517/2014

Informatívny materál Informácia o stave prípravy bojovej skupiny Európskej únie krajín Vyšehradskej skupiny s pohotovosťou v prvom polroku 2016 Materiál obsahuje súbory
10.07.2014
MO SR
UV-27635/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Materiál obsahuje súbory
25.07.2014
MZVaEZ SR
UV-29134/2014

Utajovaný materiál Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2013 - informácia
26.06.2014
MO SR
UV-V-172/2014