Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2015 Materiál obsahuje súbory
28.08.2015
MZVaEZ SR
UV-30002/2015

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
30.07.2015
MZ SR
UV-27103/2015

Informatívny materál Informácia o postupe zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.08.2015
MF SR
UV-27682/2015

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
13.07.2015
SP
UV-25297/2015

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
15.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-25584/2015

Riadny materál Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2016 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28172/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu pre programové obdobie 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
27.08.2015
MF SR
UV-29838/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.06.2015
ÚV SR
UV-21855/2015