Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Aktuálny vývoj a odporúčania vo vybraných oblastiach ľudských práv Materiál obsahuje súbory
30.09.2016
MS SR
UV-28070/2016

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Riadny materál Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 Materiál obsahuje súbory
30.11.2016
MŽP SR
UV-36737/2016

Riadny materál Národný program kvality Slovenskej republiky – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 Materiál obsahuje súbory
29.11.2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
UV-36674/2016

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostov okresných úradov Trnava a Levice Materiál obsahuje súbory
06.12.2016
MV SR
UV-38420/2016

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici Materiál obsahuje súbory
06.12.2016
MDVaRR SR
UV-38401/2016

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
02.12.2016
MF SR
UV-37765/2016

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 261) Materiál obsahuje súbory
22.11.2016
MPaRV SR
UV-31597/2016