Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 - 2018 Materiál obsahuje súbory
23.02.2017
MV SR
UV-10261/2017

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017 Materiál obsahuje súbory
24.02.2017
MZVaEZ SR
UV-10404/2017

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Informatívny materál Informácia o vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
21.02.2017
MŽP SR
UV-9876/2017

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Riadny materál Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
ŠÚ SR
UV-9470/2017

Riadny materál Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 Materiál obsahuje súbory
13.02.2017
MV SR
UV-8555/2017

Riadny materál Návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2030 Materiál obsahuje súbory
15.12.2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-40801/2016

Riadny materál Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 Materiál obsahuje súbory
16.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9277/2017

Riadny materál Návrh na odvolanie podpredsedu a vymenovanie podpredsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
12.01.2017
ÚPV SR
UV-1237/2017