Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28177/2015

Riadny materál Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2016 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28172/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
20.08.2015
GP SR
UV-29120/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Informatívny materál Návrh zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.07.2015
MF SR
UV-24443/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
23.07.2015
MF SR
UV-26320/2015

Informatívny materál Informácia o postupe zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.08.2015
MF SR
UV-27682/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu pre programové obdobie 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
27.08.2015
MF SR
UV-29838/2015

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MH SR
UV-29689/2015