Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
18.02.2015
MDVaRR SR
UV-8888/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh na vydanie rozhodnutia o prevode majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a o zmene rozhodnutí vydaných na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 zo dňa 12. 07. 2000 Materiál obsahuje súbory
26.03.2015
MH SR
UV-13125/2015

Riadny materál Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii Materiál obsahuje súbory
24.03.2015
MO SR
UV-12767/2015

Riadny materál Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole MPRV SR v súvislosti s programovým obdobím 2014-2020 Materiál obsahuje súbory
24.03.2015
MPaRV SR
UV-12837/2015

Riadny materál Systém riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
24.03.2015
MPaRV SR
UV-12839/2015

Riadny materál Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
24.03.2015
MPaRV SR
UV-12843/2015

Informatívny materál Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 31. decembru 2014 Materiál obsahuje súbory
19.03.2015
MPaRV SR
UV-12385/2015

Riadny materál Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 142/2009 z 18.2.2009 a č. 593/2012 z 31.10.2012 Materiál obsahuje súbory
19.03.2015
MPaRV SR
UV-12387/2015