Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
31.07.2013
MDVaRR SR
UV-19705/2013

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca, Igora Matoviča a Eriky Jurinovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.03.2014
MF SR
UV-11710/2014

Riadny materál Návrh zákona, o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Materiál obsahuje súbory
31.03.2014
MF SR
UV-16663/2014

Riadny materál Návrh Koncepcie rozvoja kapitálového trhu Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MF SR
UV-19226/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MF SR
UV-19255/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MH SR
UV-19321/2014

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MH SR
UV-19322/2014

Riadny materál Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky - Slovensko 2020+ Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MH SR
UV-18795/2014

Informatívny materál Správa o plnení opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu - nové znenie Materiál obsahuje súbory
01.04.2014
MH SR
UV-17052/2014

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory
03.04.2014
MH SR
UV-17428/2014