Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
10.07.2015
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-25118/2015

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 Materiál obsahuje súbory
10.07.2015
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-25120/2015

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne Materiál obsahuje súbory
10.07.2015
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-25121/2015

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 21. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) v dňoch 12. – 17. septembra 2015 Materiál obsahuje súbory
08.07.2015
MDVaRR SR
UV-24857/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (zákon o štátnej pomoci) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
29.05.2015
MF SR
UV-20668/2015

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v riadiacich orgánoch Európskeho mechanizmu pre stabilitu Materiál obsahuje súbory
18.06.2015
MF SR
UV-22758/2015

Informatívny materál Návrh zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.07.2015
MF SR
UV-24443/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. Materiál obsahuje súbory
06.07.2015
MF SR
UV-24573/2015