Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Rekonštrukcia objektov a signálno - bezpečnostnej techniky v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37195/2012

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Nadstavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37196/2012

Riadny materál Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Prístavba objektu č. 20 Ubytovňa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Materiál obsahuje súbory
05.11.2012
MS SR
UV-37197/2012

Riadny materál Memorandum o porozumení o monitorovaní dostavby a spustenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach do komerčnej prevádzky a o ďalších podmienkach výstavby
28.03.2013
MH SR
UV-9271/2013

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013

Riadny materál Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti Materiál obsahuje súbory
27.06.2013
MPaRV SR
UV-16766/2013

Riadny materál Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
31.07.2013
MDVaRR SR
UV-19705/2013

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
19.09.2013
MŽP SR
UV-23733/2013

Informatívny materál Návrh Analýzy stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
29.11.2013
MZ SR
UV-30603/2013

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jariabka, Miroslava Číža a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
29.11.2013
ÚPVO
UV-28555/2013