Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh Štatútu Ústrednej povodňovej komisie a zloženie Ústrednej povodňovej komisie Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MŽP SR
UV-40435/2015

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2015 Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MZVaEZ SR
UV-40434/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MF SR
UV-40417/2015

Riadny materál Návrh na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
ÚV SR
UV-40416/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MK SR
UV-40336/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy B.20 uznesenia vlády SR č. 568 z 12. novembra 2014 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MPaRV SR
UV-40221/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MDVaRR SR
UV-40217/2015

Riadny materál Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MZVaEZ SR
UV-40211/2015

Informatívny materál Informácia z 83. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam konaného v novembri 2015 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
ÚV SR
UV-40192/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.11.2015
MZ SR
UV-38377/2015