Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MK SR
UV-45096/2014

Informatívny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh Poštovej politiky do roku 2014 - návrh Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MDVaRR SR
UV-45076/2014

Riadny materál Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MS SR
UV-45073/2014

Informatívny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MV SR
UV-45040/2014

Riadny materál Návrh Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2015 Materiál obsahuje súbory
17.12.2014
ÚV SR
UV-44877/2014

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku Materiál obsahuje súbory
17.12.2014
MZ SR
UV-44867/2014

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
16.12.2014
MK SR
UV-44711/2014

Informatívny materál Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva Materiál obsahuje súbory
15.12.2014
MZVaEZ SR
UV-44543/2014

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov (tlač 1292) Materiál obsahuje súbory
12.12.2014
MF SR
UV-44405/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.12.2014
MZ SR
UV-44395/2014