Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa o stave plnenia ex ante kondicionalít k 30.06.2015 Materiál obsahuje súbory
02.10.2015
ÚV SR
UV-33784/2015

Informatívny materál Návrh Štatútu Komisie pre kybernetickú bezpečnosť Materiál obsahuje súbory
02.10.2015
ÚV SR
UV-33740/2015

Riadny materál Návrh Národného transplantačného programu na roky 2014-2018, s výhľadom do roku 2022 Materiál obsahuje súbory
02.10.2015
MZ SR
UV-33738/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018 - nové znenie Materiál obsahuje súbory
02.10.2015
ÚPDNZS
UV-33727/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste Materiál obsahuje súbory
30.09.2015
MZVaEZ SR
UV-33452/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 Materiál obsahuje súbory
30.09.2015
MPSVR SR
UV-33436/2015

Informatívny materál Priraďovacia správa Slovenského kvalifikačného rámca voči Európskemu kvalifikačnému rámcu Materiál obsahuje súbory
30.09.2015
MŠVVaŠ SR
UV-33376/2015

Riadny materál Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 Materiál obsahuje súbory
28.09.2015
MŽP SR
UV-33047/2015

Riadny materál Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku Materiál obsahuje súbory
25.09.2015
MV SR
UV-32920/2015

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva
24.09.2015
MS SR
UV-32758/2015