Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika Materiál obsahuje súbory
29.09.2016
MZ SR
UV-27950/2016

Informatívny materál Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.09.2016
MŠVVaŠ SR
UV-27942/2016

Informatívny materál Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2016 Materiál obsahuje súbory
29.09.2016
ÚPDNZS
UV-27854/2016

Riadny materál Návrh na zabezpečenie úloh v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR Materiál obsahuje súbory
29.09.2016
ÚJD SR
UV-27759/2016

Informatívny materál Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2016 Materiál obsahuje súbory
28.09.2016
Národná banka Slovenska
UV-27737/2016

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva
28.09.2016
MS SR
UV-27675/2016

Riadny materál Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
23.09.2016
EXIMBANKA SR
UV-27419/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
16.09.2016
MF SR
UV-26945/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
16.09.2016
MDVaRR SR
UV-26919/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.09.2016
MPSVR SR
UV-26855/2016