Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2014 Materiál obsahuje súbory
28.07.2014
ÚV SR
UV-29258/2014

Riadny materál Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
28.07.2014
MH SR
UV-29240/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Materiál obsahuje súbory
25.07.2014
MZVaEZ SR
UV-29134/2014

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
PÚ SR
UV-28736/2014

Riadny materál Správa o výkone práv jediného akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MO SR
UV-28692/2014

Informatívny materál Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od júna 2013 do júna 2014 Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28689/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 24. 6. 2014) Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28685/2014

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
21.07.2014
MZ SR
UV-28597/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28163/2014

Informatívny materál Informácia o posúdení vplyvu spracovania kalamity spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na životné prostredie, drevospracujúci priemysel a ochranu a obnovu lesa vrátane finančného zabezpečenia a posúdenia možnosti využitia kalamity pre vytvorenie pracovných miest a rozvoj vidieka Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MPaRV SR
UV-28162/2014