Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2016 Materiál obsahuje súbory
02.12.2016
MZVaEZ SR
UV-37793/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
02.12.2016
MF SR
UV-37765/2016

Informatívny materál Hodnotiaca správa o účasti reprezentantov SR na Hrách XXXI. olympiády a XV. paralympijských hrách v Rio de Janeiro 2016 Materiál obsahuje súbory
02.12.2016
MŠVVaŠ SR
UV-37721/2016

Informatívny materál Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti Materiál obsahuje súbory
02.12.2016
MŠVVaŠ SR
UV-37717/2016

Riadny materál Návrh na vypovedanie Administratívnej dohody medzi Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a vládou Slovenskej republiky a ukončenie členstva Slovenskej republiky v UNIDO Materiál obsahuje súbory
02.12.2016
MH SR
UV-37433/2016

Riadny materál Návrh majetkového usporiadania obytného súboru Krasňany a vysporiadania finančných vzťahov s mestom Žilina Materiál obsahuje súbory
02.12.2016
MH SR
UV-37429/2016

Riadny materál Návrh Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
01.12.2016
MZVaEZ SR
UV-37367/2016

Riadny materál Vyhodnotenie plnenia opatrení Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2016
MPaRV SR
UV-37022/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
30.11.2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-37021/2016

Riadny materál Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 Materiál obsahuje súbory
30.11.2016
MŽP SR
UV-36737/2016