Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o plnení Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014 Materiál obsahuje súbory
21.11.2014
MF SR
UV-41981/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
21.11.2014
MS SR
UV-41970/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy Materiál obsahuje súbory
21.11.2014
MŽP SR
UV-41945/2014

Riadny materál Návrh na prijatie Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy Materiál obsahuje súbory
21.11.2014
MŽP SR
UV-41944/2014

Informatívny materál Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 201 a o činnosti Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov Materiál obsahuje súbory
21.11.2014
MV SR
UV-41925/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
19.11.2014
SP
UV-41645/2014

Riadny materál Správa o výsledkoch rokovaní so Svetovou bankou o podmienkach pre prípravu nízko-uhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
18.11.2014
MŽP SR
UV-41503/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.11.2014
MS SR
UV-41383/2014

Riadny materál Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.11.2014
MZ SR
UV-40710/2014

Riadny materál Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 Materiál obsahuje súbory
03.11.2014
ÚV SR
UV-40114/2014