Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
21.08.2014
MV SR
UV-31549/2014

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu Slovenskej republiky v súvislosti s listom Európskej komisie z 15. júla 2014, ktorým Európska komisia požaduje od Slovenskej republiky sprístupnenie finančných prostriedkov ako kompenzáciu za stratu vlastných zdrojov
21.08.2014
MS SR
UV-31522/2014

Riadny materál Návrh na ratifikáciu Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti Materiál obsahuje súbory
21.08.2014
MŽP SR
UV-31490/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
MF SR
UV-31423/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
SP
UV-31373/2014

Riadny materál Národná správa SR spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom Materiál obsahuje súbory
19.08.2014
ÚJD SR
UV-31226/2014

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
18.08.2014
PÚ SR
UV-31040/2014

Riadny materál Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 Materiál obsahuje súbory
15.08.2014
MF SR
UV-30895/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
14.08.2014
MPSVR SR
UV-30775/2014

Riadny materál Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2015 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.08.2014
FNM SR
UV-30721/2014