Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci Materiál obsahuje súbory
22.05.2017
MZVaEZ SR
UV-20929/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.05.2017
MDV SR
UV-20927/2017

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na 2. spoločnom zasadnutí vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky (Varšava, 31. mája 2017) Materiál obsahuje súbory
22.05.2017
MZVaEZ SR
UV-20923/2017

Riadny materál Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017 Materiál obsahuje súbory
19.05.2017
MZVaEZ SR
UV-20661/2017

Riadny materál Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory
19.05.2017
ÚV SR
UV-20660/2017

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
19.05.2017
MDV SR
UV-20651/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
19.05.2017
MŽP SR
UV-20647/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
18.05.2017
MŠVVaŠ SR
UV-20484/2017

Riadny materál Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Materiál obsahuje súbory
18.05.2017
MŠVVaŠ SR
UV-20482/2017

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
18.05.2017
MŠVVaŠ SR
UV-20481/2017