Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MK SR
UV-21525/2016

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2015 do 31.05.2016 Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-21524/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch samitu predsedov vlád krajín V4 (Praha, 8.6.2016) Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MZVaEZ SR
UV-21521/2016

Informatívny materál Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
ÚV SR
UV-21458/2016

Riadny materál Návrh koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MH SR
UV-21450/2016

Informatívny materál Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21441/2016

Riadny materál Správa o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 - 2019 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21439/2016

Informatívny materál Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21438/2016

Informatívny materál Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a programu jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 v roku 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21437/2016

Riadny materál Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
MPSVR SR
UV-21436/2016