Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o plnení opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO k 31. 12. 2015 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MDVaRR SR
UV-19105/2016

Riadny materál Komplexné zhodnotenie efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2014-2015) Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZVaEZ SR
UV-19098/2016

Riadny materál Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZVaEZ SR
UV-19097/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z. - nové znenie Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MDVaRR SR
UV-19088/2016

Riadny materál Návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
ÚJD SR
UV-19084/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
ÚPV SR
UV-19081/2016

Informatívny materál Správa o plnení úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008-2015 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZ SR
UV-19080/2016

Informatívny materál Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MPSVR SR
UV-19065/2016

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZVaEZ SR
UV-19054/2016

Riadny materál Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory
27.05.2016
ÚV SR
UV-18942/2016