Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
19.09.2014
MH SR
UV-34717/2014

Riadny materál Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 Materiál obsahuje súbory
19.09.2014
ÚV SR
UV-34715/2014

Informatívny materál Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 30. júnu 2014 Materiál obsahuje súbory
19.09.2014
MPaRV SR
UV-34473/2014

Riadny materál Návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
MF SR
UV-34388/2014

Informatívny materál Informácia o vykonaní cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 13 Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
NBÚ
UV-34348/2014

Riadny materál Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k 17. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
MF SR
UV-34333/2014

Riadny materál Stanovisko vlády SR k sťažnosti č. 66/2014 proti SR podanej Výboru na odstránenie diskriminácie žien Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
MZVaEZ SR
UV-34318/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho rokovania Európskej rady 30. augusta 2014 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
MZVaEZ SR
UV-34316/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
SP
UV-34217/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
MF SR
UV-34186/2014