Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania za obdobie 1. 7. 2014 – 31. 12. 2014 Materiál obsahuje súbory
30.03.2015
ÚPVO
UV-13809/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
30.03.2015
MZ SR
UV-13789/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. Materiál obsahuje súbory
30.03.2015
MZ SR
UV-13788/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
27.03.2015
MS SR
UV-13204/2015

Informatívny materál Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
25.03.2015
ÚJD SR
UV-12936/2015

Riadny materál Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii Materiál obsahuje súbory
24.03.2015
MO SR
UV-12767/2015

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
19.03.2015
SP
UV-12282/2015

Riadny materál Správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2014 Materiál obsahuje súbory
19.03.2015
SP
UV-12280/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
18.02.2015
MDVaRR SR
UV-8888/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
12.02.2015
MŠVVaŠ SR
UV-8254/2015