Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
ÚV SR
UV-39979/2014

Riadny materál Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 verzia 1.0 Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MŽP SR
UV-39966/2014

Riadny materál Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 8. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ženeve, Švajčiarsko, v dňoch 3. - 5. decembra 2014 Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MŽP SR
UV-39965/2014

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 10. stretnutí Konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 26. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu v Paríži, Francúzsko, v dňoch 17. - 21. novembra 2014 Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MŽP SR
UV-39963/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MPaRV SR
UV-39946/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MZ SR
UV-39921/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
30.10.2014
MŠVVaŠ SR
UV-39843/2014

Informatívny materál Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 580/2013,prijatého na výjazdovom rokovaní vlády dňa 2.10.2013 o stave projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice, história, súčasný stav a perspektívy rozvoja Materiál obsahuje súbory
30.10.2014
MK SR
UV-39839/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení Materiál obsahuje súbory
30.10.2014
MPSVR SR
UV-39815/2014