Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na činnosti spojené s presťahovaním Stálej delegácie SR pri NATO v Bruseli Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MZVaEZ SR
UV-27193/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MPSVR SR
UV-27191/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MPSVR SR
UV-27174/2015

Riadny materál Návrh účasti delegácie SR na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU - WRC´15 (Ženeva, 2.– 27. november 2015) Materiál obsahuje súbory
31.07.2015
MDVaRR SR
UV-27172/2015

Riadny materál Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 - 2025 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.07.2015
MZ SR
UV-27104/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
28.07.2015
MF SR
UV-26894/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) - nové znenie Materiál obsahuje súbory
28.07.2015
MF SR
UV-26893/2015

Informatívny materál Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2015 Materiál obsahuje súbory
27.07.2015
ÚV SR
UV-26778/2015

Riadny materál Návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Austrálie na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
23.07.2015
MV SR
UV-26404/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
23.07.2015
MF SR
UV-26320/2015