Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2017 Materiál obsahuje súbory
26.09.2016
MO SR
UV-27499/2016

Riadny materál Plán predchádzania plytvaniu potravinami Materiál obsahuje súbory
26.09.2016
MPaRV SR
UV-27494/2016

Informatívny materál Informácia o výsledku rokovaní so Svetovou bankou k podmienkam spolupráce v oblasti nízko-uhlíkového rozvoja SR Materiál obsahuje súbory
23.09.2016
MŽP SR
UV-27425/2016

Riadny materál Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci Materiál obsahuje súbory
23.09.2016
MH SR
UV-27422/2016

Riadny materál Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
23.09.2016
EXIMBANKA SR
UV-27419/2016

Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016 Materiál obsahuje súbory
23.09.2016
MZVaEZ SR
UV-27396/2016

Informatívny materál Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
22.09.2016
MŠVVaŠ SR
UV-27265/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
16.09.2016
MF SR
UV-26945/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
16.09.2016
MDVaRR SR
UV-26919/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.09.2016
MPSVR SR
UV-26855/2016