Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MK SR
UV-45286/2014

Riadny materál Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MK SR
UV-45282/2014

Riadny materál Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MZVaEZ SR
UV-45244/2014

Riadny materál Analýza zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MF SR
UV-45103/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
19.12.2014
MŽP SR
UV-45100/2014

Riadny materál Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MK SR
UV-45096/2014

Informatívny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh Poštovej politiky do roku 2014 - návrh Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MDVaRR SR
UV-45076/2014

Riadny materál Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MS SR
UV-45073/2014

Informatívny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
18.12.2014
MV SR
UV-45040/2014

Riadny materál Návrh Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2015 Materiál obsahuje súbory
17.12.2014
ÚV SR
UV-44877/2014