Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017 Materiál obsahuje súbory
24.02.2017
MZVaEZ SR
UV-10404/2017

Riadny materál Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
24.02.2017
MZVaEZ SR
UV-10398/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
24.02.2017
MS SR
UV-10339/2017

Informatívny materál Správa o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
23.02.2017
MV SR
UV-10262/2017

Riadny materál Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 - 2018 Materiál obsahuje súbory
23.02.2017
MV SR
UV-10261/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
23.02.2017
MS SR
UV-10257/2017

Riadny materál Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie Materiál obsahuje súbory
23.02.2017
MZVaEZ SR
UV-10105/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.02.2017
MŽP SR
UV-10056/2017

Informatívny materál Informácia o vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
21.02.2017
MŽP SR
UV-9876/2017

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017