Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 Materiál obsahuje súbory
02.09.2014
MPSVR SR
UV-32553/2014

Riadny materál Návrh Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Materiál obsahuje súbory
02.09.2014
MPSVR SR
UV-32552/2014

Riadny materál Návrh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
28.08.2014
MŽP SR
UV-32376/2014

Riadny materál Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie Materiál obsahuje súbory
28.08.2014
MH SR
UV-32367/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
28.08.2014
MF SR
UV-32334/2014

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2014 Materiál obsahuje súbory
28.08.2014
MZVaEZ SR
UV-32307/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.08.2014
MPaRV SR
UV-32203/2014

Riadny materál Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
27.08.2014
MPaRV SR
UV-32202/2014

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania za obdobie 01. 01. 2014 - 30. 06. 2014 Materiál obsahuje súbory
27.08.2014
ÚPVO
UV-32035/2014

Riadny materál Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
26.08.2014
MPaRV SR
UV-31989/2014