Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby Materiál obsahuje súbory
08.12.2016
MV SR
UV-38881/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
08.12.2016
MPSVR SR
UV-38864/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
08.12.2016
MPSVR SR
UV-38863/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
08.12.2016
MPSVR SR
UV-38861/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenske republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
08.12.2016
MDVaRR SR
UV-38749/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z. Materiál obsahuje súbory
08.12.2016
MDVaRR SR
UV-38746/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.12.2016
MS SR
UV-38631/2016

Riadny materál Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2017 - 2018 Materiál obsahuje súbory
06.12.2016
SŠHR SR
UV-38407/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
30.11.2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-37021/2016

Riadny materál Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 Materiál obsahuje súbory
30.11.2016
MŽP SR
UV-36737/2016