Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. Materiál obsahuje súbory
01.07.2015
MO SR
UV-24031/2015

Informatívny materál Informácia o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Materiál obsahuje súbory
01.07.2015
MPSVR SR
UV-24026/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov Materiál obsahuje súbory
01.07.2015
MF SR
UV-23992/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA Materiál obsahuje súbory
01.07.2015
MF SR
UV-23990/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Ruskej federácii v dňoch 1.-2.6.2015 Materiál obsahuje súbory
01.07.2015
MZVaEZ SR
UV-23985/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch rozšíreného samitu predsedov vlád krajín V4 s prezidentom Francúzskej republiky (Bratislava, 19. jún 2015) Materiál obsahuje súbory
01.07.2015
MZVaEZ SR
UV-23984/2015

Informatívny materál Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2014 Materiál obsahuje súbory
01.07.2015
MPSVR SR
UV-23961/2015

Informatívny materál Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a programu jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 v roku 2014 Materiál obsahuje súbory
01.07.2015
MPSVR SR
UV-23954/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
30.06.2015
MŽP SR
UV-23916/2015

Informatívny materál Informácia o priebežnom plnení úloh vyplývajúcich z Návrhu integračného zámeru ITMS2014+ schváleného uznesením vlády SR č. 609/2014 za Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.06.2015
ÚGKK SR
UV-23907/2015