Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie Materiál obsahuje súbory
28.08.2015
MH SR
UV-29960/2015

Riadny materál Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory
27.08.2015
MO SR
UV-29771/2015

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MH SR
UV-29689/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29656/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
21.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29273/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
21.08.2015
MH SR
UV-29244/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
20.08.2015
MŽP SR
UV-29179/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
20.08.2015
MZ SR
UV-29161/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.08.2015
PÚ SR
UV-28375/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
13.08.2015
ÚDZS
UV-28348/2015