Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026 Materiál obsahuje súbory
01.07.2016
MŽP SR
UV-21702/2016

Informatívny materál Informácia z 90. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam konaného 17. mája až 19. mája 2016 Materiál obsahuje súbory
01.07.2016
ÚV SR
UV-21676/2016

Informatívny materál Informácia z 91. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. júna 2016 Materiál obsahuje súbory
01.07.2016
ÚV SR
UV-21675/2016

Riadny materál Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
01.07.2016
ÚV SR
UV-21673/2016

Riadny materál Plán obnovy relevantných budov 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MDVaRR SR
UV-21556/2016

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. mimoriadnom stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom vo Viedni, Rakúsko, v dňoch 22. - 23. júla 2016 Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MŽP SR
UV-21555/2016

Riadny materál Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
MZ SR
UV-21551/2016

Informatívny materál Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21534/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21533/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti na rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21532/2016