Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu Materiál obsahuje súbory
16.01.2017
MPSVR SR
UV-2453/2017

Riadny materál Návrh správy o účasti delegácie SR na 26. svetovom poštovom kongrese v Istanbule a záverečných dokumentoch kongresu a ich implementácii v podmienkach SR Materiál obsahuje súbory
16.01.2017
MDV SR
UV-2318/2017

Riadny materál Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046 Materiál obsahuje súbory
13.01.2017
MŽP SR
UV-1792/2017

Riadny materál Návrh na odvolanie podpredsedu a vymenovanie podpredsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
12.01.2017
ÚPV SR
UV-1237/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
05.01.2017
MPSVR SR
UV-485/2017

Utajovaný materiál Koncepcia šifrovej ochrany informácií Slovenskej republiky na roky 2017-2020
16.01.2017
NBÚ
V-422/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 442/2004 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
30.12.2016
MZ SR
UV-43399/2016

Riadny materál Medzirezortný program 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2017 až 2022 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.12.2016
MO SR
UV-43313/2016

Riadny materál Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu - návrh Materiál obsahuje súbory
19.12.2016
MZVaEZ SR
UV-41396/2016

Riadny materál Návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2030 Materiál obsahuje súbory
15.12.2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-40801/2016