Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská akadémia vied za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
24.04.2014
SAV
UV-19701/2014

Riadny materál Návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
24.04.2014
MH SR
UV-19646/2014

Riadny materál Návrh na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a. s., podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
24.04.2014
MO SR
UV-19600/2014

Riadny materál Správa o spoluorganizovaní 27. svetovej zimnej univerziády 2015 - Granada - Štrbské Pleso - Osrblie Materiál obsahuje súbory
23.04.2014
MŠVVaŠ SR
UV-19551/2014

Riadny materál Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
23.04.2014
PÚ SR
UV-19530/2014

Informatívny materál Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
23.04.2014
SP
UV-19485/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
23.04.2014
SP
UV-19483/2014

Riadny materál Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
23.04.2014
SP
UV-19477/2014

Informatívny materál Návrh Národnej politiky pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013 - vyhodnotenie Materiál obsahuje súbory
23.04.2014
MDVaRR SR
UV-19463/2014

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MH SR
UV-19322/2014