Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej Materiál obsahuje súbory
19.10.2018
MZVaEZ SR
UV-36130/2018

Riadny materál Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023 Materiál obsahuje súbory
18.10.2018
MV SR
UV-35948/2018

Informatívny materál Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
18.10.2018
MŠVVaŠ SR
UV-35879/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 62. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni Materiál obsahuje súbory
17.10.2018
ÚJD SR
UV-35785/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
16.10.2018
MPSVR SR
UV-35603/2018

Informatívny materál Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
12.10.2018
MŠVVaŠ SR
UV-35171/2018

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2018 Materiál obsahuje súbory
27.09.2018
MZVaEZ SR
UV-33262/2018

Informatívny materál Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
26.09.2018
MPSVR SR
UV-33082/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
24.09.2018
MZ SR
UV-32792/2018

Riadny materál Návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
21.09.2018
MF SR
UV-32533/2018