Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
27.03.2015
MS SR
UV-13204/2015

Riadny materál Návrh na vydanie rozhodnutia o prevode majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a o zmene rozhodnutí vydaných na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 zo dňa 12. 07. 2000 Materiál obsahuje súbory
26.03.2015
MH SR
UV-13125/2015

Informatívny materál Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2014 – nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.03.2015
MZVaEZ SR
UV-13123/2015

Riadny materál Štvrtá správa o implementácii Medzinárodného Paktu o občianskych a politických právach v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.03.2015
MZVaEZ SR
UV-13098/2015

Riadny materál Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
26.03.2015
MZVaEZ SR
UV-13095/2015

Informatívny materál Informácia o vykonávaní medzinárodných zmlúv za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
26.03.2015
MZVaEZ SR
UV-13094/2015

Riadny materál Návrh na zmenu schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2015 Materiál obsahuje súbory
26.03.2015
MŽP SR
UV-13046/2015

Informatívny materál Informácia o priebežnom plnení uznesenia vlády SR č. 609 k Návrhu integračného zámeru ITMS 2014+ Materiál obsahuje súbory
25.03.2015
ÚPVO
UV-12949/2015

Informatívny materál Informácia o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
25.03.2015
ÚGKK SR
UV-12940/2015

Informatívny materál Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
25.03.2015
ÚJD SR
UV-12936/2015