Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2018 Materiál obsahuje súbory
19.07.2018
ÚV SR
UV-25605/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho v Rade Európy 27. júna 2018 Materiál obsahuje súbory
18.07.2018
MZVaEZ SR
UV-25352/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 28.-29. júna 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
18.07.2018
MZVaEZ SR
UV-25351/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z. Materiál obsahuje súbory
17.07.2018
MZ SR
UV-25117/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia Materiál obsahuje súbory
17.07.2018
MZ SR
UV-25116/2018

Informatívny materál Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.07.2018
MV SR
UV-25103/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.07.2018
MZ SR
UV-24821/2018

Riadny materál Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0 Materiál obsahuje súbory
12.07.2018
MPaRV SR
UV-24681/2018

Riadny materál Národný plán kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
10.07.2018
MZ SR
UV-24478/2018

Riadny materál Národný onkologický program Slovenskej republiky - Zlepšenie kontroly, prevencie a liečby nádorových ochorení pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.07.2018
MZ SR
UV-24476/2018