Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2014 Materiál obsahuje súbory
24.10.2014
MZVaEZ SR
UV-39119/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
24.10.2014
MS SR
UV-39110/2014

Riadny materál Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Ľubotice Materiál obsahuje súbory
24.10.2014
MF SR
UV-39104/2014

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Úverového a záručného výboru vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
24.10.2014
MF SR
UV-39090/2014

Riadny materál Návrh na vymenovanie podpredsedu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
24.10.2014
ÚJD SR
UV-39078/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
24.10.2014
SŠHR SR
UV-39075/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
24.10.2014
MPaRV SR
UV-38966/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z. - nové znenie Materiál obsahuje súbory
24.10.2014
MPaRV SR
UV-38964/2014

Riadny materál Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2015 - 2016 Materiál obsahuje súbory
23.10.2014
SŠHR SR
UV-38930/2014

Informatívny materál Informácia o spôsobe naloženia s už nakúpenými technologickými strojmi a zariadeniami na výrobu pandemickej vakcíny Materiál obsahuje súbory
23.10.2014
SŠHR SR
UV-38927/2014