Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu Materiál obsahuje súbory
31.05.2016
MZ SR
UV-19171/2016

Riadny materál Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
31.05.2016
MH SR
UV-19160/2016

Riadny materál Návrh na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
31.05.2016
MH SR
UV-19158/2016

Informatívny materál Informácia o plnení opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO k 31. 12. 2015 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MDVaRR SR
UV-19105/2016

Riadny materál Komplexné zhodnotenie efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2014-2015) Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZVaEZ SR
UV-19098/2016

Riadny materál Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZVaEZ SR
UV-19097/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z. - nové znenie Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MDVaRR SR
UV-19088/2016

Riadny materál Návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
ÚJD SR
UV-19084/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
ÚPV SR
UV-19081/2016

Informatívny materál Správa o plnení úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008-2015 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZ SR
UV-19080/2016