Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku Materiál obsahuje súbory
17.12.2014
MZ SR
UV-44867/2014

Riadny materál Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
16.12.2014
MK SR
UV-44711/2014

Informatívny materál Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva Materiál obsahuje súbory
15.12.2014
MZVaEZ SR
UV-44543/2014

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov (tlač 1292) Materiál obsahuje súbory
12.12.2014
MF SR
UV-44405/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.12.2014
MZ SR
UV-44395/2014

Riadny materál Návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Technologický Inštitút A. Ruprechta a. s., odborná vysoká škola Materiál obsahuje súbory
11.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-44234/2014

Riadny materál Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti Materiál obsahuje súbory
11.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-44233/2014

Riadny materál Návrh na implementáciu Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. 10. 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
10.12.2014
MZ SR
UV-44109/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
10.12.2014
MPaRV SR
UV-44049/2014

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
09.12.2014
MH SR
UV-43816/2014