Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovanej Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
MS SR
UV-13969/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 7 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
MŠVVaŠ SR
UV-13963/2015

Informatívny materál Informácia o priebežnom plnení úlohy z vecného hľadiska (technické náležitosti, procesy) a časového hľadiska Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚV SR
UV-13962/2015

Riadny materál Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13961/2015

Riadny materál Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚGKK SR
UV-13960/2015

Riadny materál Návrh na uzatvorenie Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
MH SR
UV-13948/2015

Informatívny materál Informácia o priebežnom plnení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 609 z 26. novembra 2014 k Návrhu integračného zámeru ITMS2014+ Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
GP SR
UV-13947/2015

Informatívny materál Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky č. 586/2013 a č. 99/2014 k výjazdovým rokovaniam vlády Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
MF SR
UV-13945/2015

Riadny materál Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
MF SR
UV-13939/2015

Informatívny materál Informácia zo 74. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky konaného dňa 18. marca 2015 Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚV SR
UV-13918/2015