Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
13.08.2015
ÚDZS
UV-28348/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018 Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
SP
UV-28222/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28177/2015

Riadny materál Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2016 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28172/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
11.08.2015
MZ SR
UV-28095/2015

Riadny materál Návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
11.08.2015
MZ SR
UV-28094/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
11.08.2015
MPaRV SR
UV-28081/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
07.08.2015
MZ SR
UV-27788/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.08.2015
MZ SR
UV-27785/2015

Informatívny materál Informácia o postupe zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.08.2015
MF SR
UV-27682/2015