Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014 Materiál obsahuje súbory
23.10.2014
MO SR
UV-38880/2014

Riadny materál Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v štvrtom kole hodnotení Materiál obsahuje súbory
23.10.2014
MS SR
UV-38875/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
23.10.2014
ÚV SR
UV-38863/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 58. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni Materiál obsahuje súbory
23.10.2014
ÚJD SR
UV-38794/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
23.10.2014
ÚNMS SR
UV-38792/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v oblasti obrany Materiál obsahuje súbory
21.10.2014
MO SR
UV-38601/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
21.10.2014
SP
UV-38529/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
20.10.2014
ÚV SR
UV-38436/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
19.09.2014
MH SR
UV-34717/2014

Riadny materál Doplnok č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - návrh Materiál obsahuje súbory
12.09.2014
MDVaRR SR
UV-33759/2014