Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 Materiál obsahuje súbory
10.07.2015
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-25120/2015

Informatívny materál Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
10.07.2015
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-25118/2015

Riadny materál Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Žilina, Námestovo, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Ružomberok a Bratislava Materiál obsahuje súbory
09.07.2015
MV SR
UV-24995/2015

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 21. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) v dňoch 12. – 17. septembra 2015 Materiál obsahuje súbory
08.07.2015
MDVaRR SR
UV-24857/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-24672/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. Materiál obsahuje súbory
06.07.2015
MF SR
UV-24573/2015

Informatívny materál Návrh zavedenia architektúry verejnej správy SR Materiál obsahuje súbory
06.07.2015
MF SR
UV-24443/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
MPSVR SR
UV-24342/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
02.07.2015
MS SR
UV-24261/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
02.07.2015
MF SR
UV-24184/2015