Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MV SR
UV-9528/2017

Riadny materál Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
ŠÚ SR
UV-9470/2017

Riadny materál Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 Materiál obsahuje súbory
16.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9277/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
15.02.2017
MPaRV SR
UV-9017/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
14.02.2017
MPaRV SR
UV-8909/2017

Riadny materál Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 Materiál obsahuje súbory
13.02.2017
MV SR
UV-8555/2017

Riadny materál Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016 Materiál obsahuje súbory
02.02.2017
MS SR
UV-7060/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
26.01.2017
MŽP SR
UV-5158/2017

Riadny materál Návrh na odvolanie podpredsedu a vymenovanie podpredsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
12.01.2017
ÚPV SR
UV-1237/2017

Utajovaný materiál Návrh Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny
31.01.2017
MO SR
T-30/2017