Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012, úlohy C.3. Materiál obsahuje súbory
18.05.2017
MZ SR
UV-20462/2017

Riadny materál Návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
18.05.2017
MS SR
UV-20433/2017

Informatívny materál Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
18.05.2017
ÚPVO
UV-20424/2017

Informatívny materál Návrh na verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory
15.05.2017
ÚV SR
UV-19866/2017

Riadny materál Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v spoločných povodiach a na hraničných vodách Materiál obsahuje súbory
11.05.2017
MŽP SR
UV-19379/2017

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
28.04.2017
MŠVVaŠ SR
UV-18231/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
28.04.2017
MŠVVaŠ SR
UV-18228/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania Materiál obsahuje súbory
13.04.2017
MDV SR
UV-16776/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.04.2017
MDV SR
UV-16774/2017

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
30.03.2017
MŠVVaŠ SR
UV-15033/2017