Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od júna 2013 do júna 2014 Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28689/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 24. 6. 2014) Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28685/2014

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
21.07.2014
MZ SR
UV-28597/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28163/2014

Informatívny materál Informácia o posúdení vplyvu spracovania kalamity spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na životné prostredie, drevospracujúci priemysel a ochranu a obnovu lesa vrátane finančného zabezpečenia a posúdenia možnosti využitia kalamity pre vytvorenie pracovných miest a rozvoj vidieka Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MPaRV SR
UV-28162/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.07.2014
MDVaRR SR
UV-28000/2014

Informatívny materál Informácia o stave prípravy bojovej skupiny Európskej únie krajín Vyšehradskej skupiny s pohotovosťou v prvom polroku 2016 Materiál obsahuje súbory
10.07.2014
MO SR
UV-27635/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie úloh B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 243 z 13.apríla 2011 k vytvoreniu legislatívnej a administratívno-technickej platformy pilotného projektu Kontraktačnej autority na Ministerstve financií SR Materiál obsahuje súbory
09.07.2014
MF SR
UV-27549/2014

Riadny materál Návrh Stratégie spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 Materiál obsahuje súbory
30.06.2014
MH SR
UV-26516/2014

Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014