Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MDV SR
UV-14760/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MDV SR
UV-14759/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MŽP SR
UV-14757/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MDV SR
UV-14756/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
KNR SR
UV-14749/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony – nové znenie Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
MZ SR
UV-14654/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
Kancelária Súdnej rady SR
UV-14635/2018

Informatívny materál Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
MŽP SR
UV-14632/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
Kancelária Ústavného súdu
UV-14619/2018

Riadny materál Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na stavbu Vybudovanie strategického parku Haniska
16.04.2018
MH SR
UV-/2018