Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
24.04.2017
MZVaEZ SR
UV-17613/2017

Informatívny materál Návrh Záverečného účtu kapitoly 33 – Úrad pre verejné obstarávanie za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
24.04.2017
ÚPVO
UV-17599/2017

Informatívny materál Návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
21.04.2017
MV SR
UV-17450/2017

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
21.04.2017
KNR SR
UV-17393/2017

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
20.04.2017
ÚGKK SR
UV-17257/2017

Informatívny materál Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
19.04.2017
SIS
UV-17126/2017

Informatívny materál Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
19.04.2017
Kancelária Súdnej rady SR
UV-17108/2017

Informatívny materál Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
18.04.2017
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
UV-17015/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania Materiál obsahuje súbory
13.04.2017
MDV SR
UV-16776/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.04.2017
MDV SR
UV-16774/2017