Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Priebežná správa o likvidácii následkov a rozsahu majetkových škôd spôsobených vetrovou smršťou Žofia Materiál obsahuje súbory
23.09.2014
MPaRV SR
UV-35228/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
23.09.2014
MŽP SR
UV-35266/2014

Riadny materál Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2015 Materiál obsahuje súbory
23.09.2014
EXIMBANKA SR
UV-35302/2014

Riadny materál Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch Materiál obsahuje súbory
23.09.2014
KP SR
UV-35306/2014

Riadny materál Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
23.09.2014
MŠVVaŠ SR
UV-35320/2014

Informatívny materál Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2014 Materiál obsahuje súbory
22.09.2014
NBS
UV-35143/2014

Riadny materál Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 Materiál obsahuje súbory
19.09.2014
ÚV SR
UV-34715/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
19.09.2014
MH SR
UV-34717/2014

Riadny materál Návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
MF SR
UV-34388/2014

Informatívny materál Informácia o vykonaní cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 13 Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
NBÚ
UV-34348/2014