Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
01.04.2015
MŽP SR
UV-14049/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 8. zasadnutia Zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou (Dillí, 25. februára 2015) Materiál obsahuje súbory
01.04.2015
MH SR
UV-14066/2015

Riadny materál Správa o priebehu a výsledkoch XIII. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru, 8. - 9. 12. 2014 v Kyjeve Materiál obsahuje súbory
01.04.2015
MZVaEZ SR
UV-14061/2015

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na druhom zasadnutí Prípravného výboru konferencie Organizácie Spojených národov o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji (Habitat III) v dňoch 14. až 16. apríla 2015 a 25. zasadnutí Riadiacej rady Programu Organizácie Spojených národov pre bývanie a ľudské sídla (UN-HABITAT) v dňoch 17. až 23. apríla 2015 v Nairobi, Keňa Materiál obsahuje súbory
01.04.2015
MŽP SR
UV-14064/2015

Riadny materál Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce Materiál obsahuje súbory
01.04.2015
MH SR
UV-14067/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom Materiál obsahuje súbory
01.04.2015
MV SR
UV-14107/2015

Riadny materál Návrh na uzatvorenie Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
MH SR
UV-13948/2015

Informatívny materál Hodnotiaca správa k implementácii Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry za roky 2011 až 2014 Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
MK SR
UV-13913/2015

Informatívny materál Informácia zo 74. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky konaného dňa 18. marca 2015 Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
ÚV SR
UV-13918/2015

Informatívny materál Informácia o priebežnom plnení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 609 z 26. novembra 2014 k Návrhu integračného zámeru ITMS2014+ Materiál obsahuje súbory
31.03.2015
GP SR
UV-13947/2015