Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia zo 77. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 10. júna 2015 Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
ÚV SR
UV-24373/2015

Riadny materál Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 59. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 14. - 18. septembra 2015 Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
ÚJD SR
UV-24300/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
MPSVR SR
UV-24342/2015

Riadny materál Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2014 – 2015 Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
MZ SR
UV-24348/2015

Riadny materál Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu k zberu údajov do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov - návrh Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
ÚV SR
UV-24376/2015

Riadny materál Návrh na poverenie ministra hospodárstva Slovenskej republiky vykonávaním právnych úkonov voči predsedovi výkonného výboru Fondu národného majetku SR Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
ÚV SR
UV-24379/2015

Riadny materál Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2015 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2015 Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
ÚV SR
UV-24382/2015

Riadny materál Správa o priebehu a výsledkoch 5. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 11. - 22. mája 2015 vo Viedni Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
ÚJD SR
UV-24385/2015

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka MF SR do pozície splnomocnenca pre Národný fond Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
MF SR
UV-24438/2015

Riadny materál Návrh Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR ako aktualizácia strategického dokumentu Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
03.07.2015
MH SR
UV-24439/2015