Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Utajovaný materiál Návrh riešenia zabezpečenia obnovy a prevádzky rádiolokačnej techniky Vzdušných síl OS SR
26.11.2014
MO SR
UV-V-298/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom Materiál obsahuje súbory
26.11.2014
ÚNMS SR
UV-42436/2014

Riadny materál Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 Materiál obsahuje súbory
26.11.2014
MK SR
UV-42447/2014

Informatívny materál Informácia zo 70. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam konaného dňa 5. novembra 2014 Materiál obsahuje súbory
26.11.2014
ÚV SR
UV-42476/2014

Riadny materál Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
26.11.2014
ÚV SR
UV-42508/2014

Riadny materál Návrh na zmenu poverenia signatára kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
25.11.2014
ÚV SR
UV-42337/2014

Riadny materál Návrh na prijatie Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy Materiál obsahuje súbory
21.11.2014
MŽP SR
UV-41944/2014

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
21.11.2014
MS SR
UV-41970/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.11.2014
MS SR
UV-41383/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MPaRV SR
UV-39946/2014