Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Materiál obsahuje súbory
30.01.2015
SR SR
UV-6103/2015

Informatívny materál Informácia o predložení veľkého projektu s názvom Aktívne protipovodňové opatrenia na schválenie Európskej komisii v rámci operačného programu Životné prostredie Materiál obsahuje súbory
30.01.2015
MŽP SR
UV-6152/2015

Riadny materál Návrh zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
MV SR
UV-5812/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
MV SR
UV-5813/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
MV SR
UV-5814/2015

Riadny materál Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
MV SR
UV-5815/2015

Riadny materál Návrh na úpravu funkčného platu generálnej riaditeľke a námestníkovi generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
MPaRV SR
UV-6015/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Riadny materál Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z. - návrh Materiál obsahuje súbory
28.01.2015
MPSVR SR
UV-5702/2015

Riadny materál Rozvojový plán podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024 Materiál obsahuje súbory
22.01.2015
MO SR
UV-4349/2015