Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory
03.03.2015
ÚV SR
UV-10382/2015

Informatívny materál Správa o účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov PP´14 (Busan, Kórejská republika, 20. 10. – 7. 11. 2014) Materiál obsahuje súbory
03.03.2015
MDVaRR SR
UV-10404/2015

Informatívny materál Správa o účasti delegácie SR na 23. zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 25. – 28. novembra 2014) Materiál obsahuje súbory
03.03.2015
MDVaRR SR
UV-10405/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu Materiál obsahuje súbory
27.02.2015
ÚNMS SR
UV-10119/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
18.02.2015
MDVaRR SR
UV-8888/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
12.02.2015
MŠVVaŠ SR
UV-8254/2015

Riadny materál Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 - návrh Materiál obsahuje súbory
03.02.2015
MV SR
UV-6869/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015

Riadny materál Rozvojový plán podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024 Materiál obsahuje súbory
22.01.2015
MO SR
UV-4349/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014