Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na uzavretie Memoranda o partnerstve týkajúceho sa Národnej frankofónnej iniciatívy (2015 - 2018) v rámci programu Francúzsky jazyk v medzinárodných vzťahoch Materiál obsahuje súbory
27.04.2015
MZVaEZ SR
UV-16608/2015

Riadny materál Aktualizácia personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 Materiál obsahuje súbory
27.04.2015
MZVaEZ SR
UV-16610/2015

Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2015 Materiál obsahuje súbory
27.04.2015
MZVaEZ SR
UV-16612/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
27.04.2015
URSO
UV-16644/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
27.04.2015
MF SR
UV-16652/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
27.04.2015
SIS
UV-16653/2015

Riadny materál Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
27.04.2015
MF SR
UV-16658/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
27.04.2015
MDVaRR SR
UV-16660/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 18 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
24.04.2015
MŽP SR
UV-16425/2015

Informatívny materál Informácia o výsledku pokračujúcich rokovaní so Svetovou bankou k podmienkam spolupráce v oblasti nízko-uhlíkového rozvoja SR Materiál obsahuje súbory
24.04.2015
MŽP SR
UV-16428/2015