Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
27.11.2015
MK SR
UV-40336/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy B.20 uznesenia vlády SR č. 568 z 12. novembra 2014 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MPaRV SR
UV-40221/2015

Informatívny materál Informácia z 83. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam konaného v novembri 2015 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
ÚV SR
UV-40192/2015

Riadny materál Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MZVaEZ SR
UV-40211/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.11.2015
MDVaRR SR
UV-40217/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.11.2015
MZ SR
UV-38377/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z. - nové znenie Materiál obsahuje súbory
11.11.2015
MPaRV SR
UV-38216/2015

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 1685) Materiál obsahuje súbory
10.11.2015
MS SR
UV-33534/2015

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 3 vyplývajúcej pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky z rezortných úloh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 403 z 8. júla 2015 Materiál obsahuje súbory
05.11.2015
MZ SR
UV-37552/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu Materiál obsahuje súbory
29.10.2015
MPSVR SR
UV-36774/2015