Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Návrh Záverečného účtu za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MPaRV SR
UV-19181/2014

Informatívny materál Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
ÚJD SR
UV-19217/2014

Riadny materál Návrh Koncepcie rozvoja kapitálového trhu Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MF SR
UV-19226/2014

Riadny materál Návrh zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MPSVR SR
UV-19253/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MF SR
UV-19255/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MH SR
UV-19321/2014

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MH SR
UV-19322/2014

Informatívny materál Informácia o plnení niektorých opatrení na zabezpečenie hlavných cieľov aktualizovanej surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín Materiál obsahuje súbory
17.04.2014
MŽP SR
UV-19323/2014

Riadny materál Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky - Slovensko 2020+ Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MH SR
UV-18795/2014

Informatívny materál Správa o mládeži v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
15.04.2014
MŠVVaŠ SR
UV-18903/2014