Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
22.01.2018
MF SR
UV-2497/2018

Riadny materál Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
16.01.2018
MZVaEZ SR
UV-1567/2018

Riadny materál Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva – nové znenie Materiál obsahuje súbory
16.01.2018
MS SR
UV-1595/2018

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780) Materiál obsahuje súbory
11.01.2018
MPaRV SR
UV-52799/2017

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 779) Materiál obsahuje súbory
11.01.2018
MPSVR SR
UV-52800/2017

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Bélu Bugára, Andreja Hrnčiara, Eleméra Jakaba a Igora Janckulíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 746) Materiál obsahuje súbory
10.01.2018
MS SR
UV-51537/2017

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
10.01.2018
MZ SR
UV-959/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie bodu B.25. z uznesenia vlády SR č. 531 z 30. septembra 2015 Materiál obsahuje súbory
28.12.2017
MZ SR
UV-54124/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.12.2017
MK SR
UV-51972/2017