Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od júna 2013 do júna 2014 Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28689/2014

Riadny materál Správa o výkone práv jediného akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MO SR
UV-28692/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 24. 6. 2014) Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28685/2014

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
22.07.2014
PÚ SR
UV-28736/2014

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
21.07.2014
MZ SR
UV-28597/2014

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Igora Chomu, Richarda Rašiho, Eleméra Jakaba, Petra Muránskeho a Jozefa Mikuša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) Materiál obsahuje súbory
18.07.2014
MF SR
UV-24616/2014

Informatívny materál Informácia o posúdení vplyvu spracovania kalamity spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na životné prostredie, drevospracujúci priemysel a ochranu a obnovu lesa vrátane finančného zabezpečenia a posúdenia možnosti využitia kalamity pre vytvorenie pracovných miest a rozvoj vidieka Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MPaRV SR
UV-28162/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej Materiál obsahuje súbory
15.07.2014
MZVaEZ SR
UV-28163/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.07.2014
MDVaRR SR
UV-28000/2014

Informatívny materál Informácia o stave prípravy bojovej skupiny Európskej únie krajín Vyšehradskej skupiny s pohotovosťou v prvom polroku 2016 Materiál obsahuje súbory
10.07.2014
MO SR
UV-27635/2014