Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania 10. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Materiál obsahuje súbory
05.02.2016
MH SR
UV-7226/2016

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2016 Materiál obsahuje súbory
05.02.2016
MZVaEZ SR
UV-7229/2016

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom samite predsedov vlád krajín V4 (Česká republika, 15.2. 2016) Materiál obsahuje súbory
05.02.2016
MZVaEZ SR
UV-7227/2016

Informatívny materál Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 4. štvrťroku 2015 Materiál obsahuje súbory
05.02.2016
ÚV SR
UV-7266/2016

Riadny materál Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v budúcnosti Materiál obsahuje súbory
04.02.2016
MZVaEZ SR
UV-7013/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
03.02.2016
MPaRV SR
UV-6768/2016

Utajovaný materiál Štatút Situačného centra Slovenskej republiky
26.01.2016
ÚV SR
UV-V-19/2016

Informatívny materál Správa o implementácii podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia Materiál obsahuje súbory
25.01.2016
MŠVVaŠ SR
UV-4432/2016

Riadny materál Návrh na vymenovanie hlavného kontrolóra športu Materiál obsahuje súbory
18.01.2016
MŠVVaŠ SR
UV-2314/2016

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016