Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MZ SR
UV-39921/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MH SR
UV-39934/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MPaRV SR
UV-39946/2014

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 10. stretnutí Konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 26. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu v Paríži, Francúzsko, v dňoch 17. - 21. novembra 2014 Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MŽP SR
UV-39963/2014

Riadny materál Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 8. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ženeve, Švajčiarsko, v dňoch 3. - 5. decembra 2014 Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MŽP SR
UV-39965/2014

Riadny materál Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 verzia 1.0 Materiál obsahuje súbory
31.10.2014
MŽP SR
UV-39966/2014

Riadny materál Medzirezortný program 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2015 až 2020 Materiál obsahuje súbory
30.10.2014
MO SR
UV-39750/2014

Riadny materál Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.10.2014
MH SR
UV-39785/2014

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.10.2014
MH SR
UV-39788/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
30.10.2014
MZ SR
UV-39807/2014