Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100%-nou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií SR za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
31.07.2014
MF SR
UV-29543/2014

Informatívny materál Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie Materiál obsahuje súbory
31.07.2014
MZVaEZ SR
UV-29551/2014

Riadny materál Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR Materiál obsahuje súbory
30.07.2014
MZ SR
UV-29433/2014

Riadny materál Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti, Technická inšpekcia , a.s. so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
30.07.2014
MPSVR SR
UV-29434/2014

Riadny materál Správa o výkone práv akocionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
30.07.2014
MDVaRR SR
UV-29476/2014

Informatívny materál Správa o plnení opatrení na zabezpečenie odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku v rámci Fázy 3 hodnotení Materiál obsahuje súbory
30.07.2014
MS SR
UV-29479/2014

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014 Materiál obsahuje súbory
29.07.2014
ÚV SR
UV-29305/2014

Informatívny materál Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2014 Materiál obsahuje súbory
28.07.2014
ÚV SR
UV-29258/2014

Riadny materál Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2013 Materiál obsahuje súbory
28.07.2014
MH SR
UV-29240/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Materiál obsahuje súbory
25.07.2014
MZVaEZ SR
UV-29134/2014