Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
26.05.2015
MF SR
UV-20086/2015

Riadny materál Správa o plnení Akčného plánu na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a návrh aktualizácie Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a jeho Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 Materiál obsahuje súbory
26.05.2015
MŽP SR
UV-20177/2015

Riadny materál Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MH SR
UV-19961/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MK SR
UV-19964/2015

Riadny materál Návrh Správy o vyhodnotení úloh aktualizácie Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MZ SR
UV-19968/2015

Riadny materál Informácia o zámere prípravy návrhu opatrení na zvýšenie bezpečnosti dodávok zemného plynu Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MH SR
UV-20045/2015

Riadny materál Návrh 1. modifikácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MPaRV SR
UV-20051/2015

Riadny materál Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MH SR
UV-19846/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MV SR
UV-19844/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MDVaRR SR
UV-19866/2015