Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
28.03.2017
MZVaEZ SR
UV-14628/2017

Informatívny materál Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
27.03.2017
MPSVR SR
UV-14452/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
24.03.2017
MH SR
UV-14328/2017

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
24.03.2017
MH SR
UV-14330/2017

Riadny materál Dobrovoľné prísľuby a záväzky Slovenskej republiky do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2018 – 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
21.03.2017
MZVaEZ SR
UV-13698/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
28.02.2017
MF SR
UV-10773/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.02.2017
MPaRV SR
UV-10598/2017

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017

Riadny materál Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016 Materiál obsahuje súbory
02.02.2017
MS SR
UV-7060/2017

Riadny materál Návrh na odvolanie podpredsedu a vymenovanie podpredsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
12.01.2017
ÚPV SR
UV-1237/2017