Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o organizačnom zabezpečení 11. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory
26.07.2016
MH SR
UV-23345/2016

Informatívny materál Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Materiál obsahuje súbory
25.07.2016
MZVaEZ SR
UV-23306/2016

Informatívny materál Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2016 Materiál obsahuje súbory
22.07.2016
ÚV SR
UV-23210/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti 24. júna 2016 v Luxemburgu a Európskej rady 28.-29. júna 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
21.07.2016
MZVaEZ SR
UV-23128/2016

Riadny materál Návrh na zrušenie bodu C.1 uznesenia vlády č. 135 zo dňa 13. apríla 2016 Materiál obsahuje súbory
19.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22913/2016

Informatívny materál Informácia o vykonaní cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory
19.07.2016
MO SR
UV-22946/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
18.07.2016
MŽP SR
UV-22840/2016

Informatívny materál Informácia z 92. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. júna 2016 Materiál obsahuje súbory
14.07.2016
ÚV SR
UV-22532/2016

Riadny materál Návrh na zmenu úloh a gestora úloh z uznesenia vlády SR č. 31 z 27. januára 2016 Materiál obsahuje súbory
14.07.2016
ÚV SR
UV-22561/2016

Riadny materál Akčný plán rozvoja okresu Sobrance Materiál obsahuje súbory
13.07.2016
MDVaRR SR
UV-22458/2016