Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.12.2016
MS SR
UV-38631/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.12.2016
MDVaRR SR
UV-38657/2016

Riadny materál Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
07.12.2016
ÚV SR
UV-38662/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR R. Fica v Bieloruskej republike dňa 25.11.2016 Materiál obsahuje súbory
07.12.2016
MZVaEZ SR
UV-38667/2016

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici Materiál obsahuje súbory
06.12.2016
MDVaRR SR
UV-38401/2016

Riadny materál Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2017 - 2018 Materiál obsahuje súbory
06.12.2016
SŠHR SR
UV-38407/2016

Riadny materál Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 Materiál obsahuje súbory
30.11.2016
MŽP SR
UV-36737/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
30.11.2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-37021/2016

Riadny materál Národný program kvality Slovenskej republiky – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 Materiál obsahuje súbory
29.11.2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
UV-36674/2016

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 261) Materiál obsahuje súbory
22.11.2016
MPaRV SR
UV-31597/2016