Program
9. schôdze vlády Slovenskej republiky
31. máj 2012, 14:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 9. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 29.01.2015, 12:56:46)1. Návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18250/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 213/2012

2. Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18249/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 214/2012

4. Návrh na zmenu úlohy B.3 z uznesenia vlády SR č. 154 z 3. marca 2010 uloženej podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17442/2012
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 216/2012

5. Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17585/2012
Predkladá: predseda výkonného výboru Fondu národného majetku
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 217/2012

6. Návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18437/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 218/2012

8. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17824/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 220/2012

9. Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do Pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku formou vyslania civilného experta Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17864/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 221/2012

10. Informácia o zámeroch realizácie úhrad správnych a súdnych poplatkov, o možnostiach ich evidencie a zúčtovania Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17795/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 222/2012

12. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17759/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 224/2012

13. Návrh na vymenovanie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17961/2012
Predkladá: predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 225/2012

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18218/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií , minister spravodlivosti
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 227/2012

16. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18275/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 228/2012

17. Návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18126/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 229/2012

19. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18227/2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 231/2012

20. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18273/2012
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nesprístupňuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 232/2012

21. Návrh na vymenovanie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18232/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 233/2012

22. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a na určenie funkčného platu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18233/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Vypustený

23. Návrh na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18255/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 234/2012

24. Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18254/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií , podpredseda vlády a minister vnútra, minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 235/2012

25. Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18343/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 236/2012

26. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18436/2012
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nesprístupňuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 237/2012

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-408/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 238/2012

II. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-409/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 239/2012

III. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-410/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 240/2012

IV. Návrh na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-411/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 241/2012

Materiál pre informáciu:


a. Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17552/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Návrh priebežného vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17500/2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17900/2012
Predkladá: podpredseda úradu zastupujúci predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o plnení úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008-2015 za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17821/2012
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18099/2012
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie