Program
89. schôdze vlády Slovenskej republiky
8. január 2014, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 89. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 06.02.2015, 10:55:49)1. Návrh na ratifikáciu Zmluvy o obchodovaní so zbraňami Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33469/2013
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 1/2014

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33656/2013
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 2/2014

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33453/2013
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 3/2014

8. Štatút Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33335/2013
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 8/2014

9. Návrh Koncepcie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33204/2013
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií , guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 9/2014

10. Návrh nominácie člena slovenskej delegácie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore na zvyšnú časť funkčného obdobia do septembra 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32529/2013
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 10/2014

11. Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícií spoločnosti HERVEX, a. s. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32801/2013
Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície
Materiál: Vypustený

12. Návrh na vymenovanie podpredsedu rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33465/2013
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 11/2014

13. Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33044/2013
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 12/2014

14. Návrh na doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33478/2013
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 13/2014

15. Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-833/2014
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 14/2014

16. Návrh zákona o krátkodobom nájme bytu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-661/2014
Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 15/2014

17. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-386/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 16/2014Materiál pre informáciu:


b. Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33858/2013
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o možných dopadoch viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2014 až 2020 na verejné financie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33200/2013
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o priebehu a výsledkoch účasti predsedu vlády SR Roberta Fica na stretnutí predsedov vlád Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy v Bukurešti 26. novembra 2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33405/2013
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Hodnotiaca správa o stave implementácie úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33302/2013
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Národná správa o stave implementácie NEHAP IV. v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32693/2013
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie