Program
66. schôdze vlády Slovenskej republiky
16. august 2017, 10:00 h
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 66. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 24.01.2018, 11:06:12)5. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37894/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 361/2017

7. Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na 5. spoločnom zasadnutí vlád Slovenskej republiky a Českej republiky (Lednice, 4. septembra 2017) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36503/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 363/2017

8. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 22. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), Chengdu, Čína, 11. – 16. septembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36495/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 364/2017

9. Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2018 až 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37285/2017
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vypustený

10. Návrh zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38206/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 365/2017

11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38207/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 366/2017

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38115/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 370/2017

18. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38038/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 372/2017

21. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38619/2017
Predkladá: minister financií, guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 375/2017

23. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38640/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 377/2017

26. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38211/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 380/2017

28. Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – informácia k aktuálnej situácii a návrh opatrení Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38610/2017
Predkladá: minister životného prostredia, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 382/2017

30. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38572/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 384/2017

32. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38203/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 386/2017

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-294/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

II. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-295/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

III. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-296/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

IV. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-297/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

V. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-298/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

VI. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-299/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

VII. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-300/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

VIII. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-301/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

IX. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-302/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

X. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-303/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

XI. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-304/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

XII. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-305/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

XIII. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-306/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

XIV. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Č. m.: UV-D-307/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Vypustený

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch samitu predsedov vlád krajín V4 a stretnutia v rozšírenom formáte predsedov vlád krajín V4 a Beneluxu (Varšava, 19.6.2017) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35706/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o 27. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37087/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.10.2016 do 31.5.2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36915/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Vzatý na vedomie