Inovačná politika na roky 2011 – 2013 v pôsobnosti

Ministerstva hospodárstva SR
 

 

 

Úvod

 

Inovácie sú celosvetovo považované za jednu z možností ako zrýchliť prechod z pokrízovej ekonomiky na silnejšiu a trvalo udržateľnú ekonomiku. Hoci nejde o riešenie pre všetky svetové problémy, inovácie poskytujú základ pre nové odvetvia, podniky a pracovné miesta. Inovácie sú nevyhnutné pre zvýšenie konkurencieschopnosti, diverzifikáciu ekonomických aktivít a pohyb smerom k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou.

 

Inovácie zasahujú už do každej činnosti v živote. Ovplyvňujú nielen dnešný život, ale aj budúce príležitosti a podmienky života. Pre inovácie platí viacero definícií, ako napríklad:

 

Inováciu môžeme definovať ako množinu vedných, technologických, organizačných, finančných a komerčných postupov, ktoré majú alebo by mali vyústiť v realizáciu nových alebo zlepšených technologických produktov alebo prostriedkov.“ (Manuál z Oslo 2005),

 

„Inovácia je zavedenie/implementácia nového alebo značne vylepšeného produktu (výrobku alebo služby), alebo procesu, novej marketingovej metódy, alebo novej organizačnej metódy v obchodnej praxi, organizácii práce alebo externých vzťahoch.“ (Definícia OECD).

 

Na Slovensku je inovácia definovaná v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako:

 

a)      nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,

b)     nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru,

c)      nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov,

d)     prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,

e)      nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie
a prenájom práv z licenčných zmlúv,

f)       zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,

g)     zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,

h)     zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,

i)       zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,

j)       účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.

 

V dnešnej dobe sa verejné investície do vzdelávania, vedomostnej infraštruktúry vedy a výskumu znižujú, čo bude mať zásadný vplyv na rast inovácií v budúcnosti. Z krátkodobého hľadiska má zníženie výdavkov v týchto oblastiach pozitívny vplyv na fiškálne výsledky, z dlhodobého hľadiska to má negatívny vplyv na rast a konkurencieschopnosť ekonomiky ako takej. Posilnenie výdavkov v týchto oblastiach naopak zabezpečí v budúcnosti dostatok pracovných miest v nových inovatívnych podnikoch. Kľúčom k úspechu je správne skombinovanie financovania z verejných a súkromných zdrojov a vytvorenie podmienok pre vznik a rast inovatívnych podnikov. V dnešných časoch už nestačí vytvoriť len lokálnu podporu inovácii v určitom segmente, ale treba podporiť inovácie celoplošne na všetkých úrovniach.

 

Globalizácia na jednej strane zmenšuje svet, na druhej strane zväčšuje trh a počet silných konkurentov. Podporou inovatívnej činnosti podnikov a ich zapojením, najmä do medzinárodných inovačných kooperácií sa vytvoria podmienky nielen pre rast ich konkurencieschopnosti a ekonomického rastu, ale aj pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Ukazuje sa, že podpora inovačných aktivít v podnikoch, najmä malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), je jedným zo základných nástrojov pre zabezpečenie rozvoja Slovenska.

 

Ekonomický rast a napredovanie si dnes žiada, ako nikdy pred tým, podporu inovácií a vytvorenie správnych nástrojov na ich podporu. Podporu treba sústrediť do oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a politiky zamestnanosti. Na druhej strane treba podporiť podniky v ich samostatnej inovačnej činnosti a vytvoriť prepojenia medzi podnikateľským a vedeckým sektorom.

 

Európska únia si plne uvedomuje potenciál skrytý v inováciách a v možnostiach rastu nielen ekonomiky, ale aj sociálnej sféry pri ich podpore. Jedným zo siedmich pilotných projektov v rámci stratégie Európa 2020 je vlajková iniciatíva Únia inovácií (príloha č. 1), v ktorej rámci sa usiluje Európa, aj v spolupráci s tretími krajinami, zamerať na výzvy, akými sú zmena klímy, energetická a potravinová bezpečnosť, zdravie a starnutie populácie. Na stimuláciu súkromného sektora a na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú nápadom preniknúť na trh, sa využijú intervencie verejného sektora. Za základne prekážky považuje Európska komisia hlavne nedostatok financií, fragmentované výskumné systémy a trhy, nedostatočné využívanie verejného obstarávania týkajúceho sa inovácií a pomalé stanovovanie noriem.

 

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Mária Geoghegan - Quinn a podpredseda Antonio Tajani zodpovední za priemysel a podnikanie uviedli: „Po prekonaní krízy budeme čeliť tvrdej svetovej konkurencii a naliehavo budeme potrebovať inovácie. Ak nepremeníme Európu na Úniu inovácií, naše ekonomiky upadnú a nápady a talent sa premrhajú. Inovácie sú kľúčom k udržaniu rastu a spravodlivejšej a ekologickejšej spoločnosti. Radikálna zmena výsledkov inovácií v Európe je spôsob, ako vytvoriť trvalé a dobré pracovné miesta, ktoré odolajú tlakom globalizácie.   

 

Dosiahnutie a splnenie stanovených cieľov v stratégii Európa 2020 si vyžaduje podľa štúdií zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 3 percentá HDP. Týmto by sa do roku 2025 mohlo vytvoriť 3,7 milióna pracovných miest a zvýšiť ročný HDP o 795 miliárd Eur. Zároveň bude treba najmenej milión výskumných pracovníkov.

 

Ako vyplýva z Európskeho inovačného hodnotenia (European Innovation Scoreboard EIS 2010) Slovensko patrí v medzinárodnom porovnaní medzi krajiny s najmenšou inovačnou výkonnosťou, pričom dosahuje slabý priemer krajín EÚ. Spomedzi 27 krajín EÚ sme na  23. mieste z hľadiska inovačnej výkonnosti a patríme do skupiny takzvaných dobiehajúcich krajín (graf 1). Toto zaostávanie má niekoľko hlavných príčin, okrem iných aj nízke výdavky verejného i súkromného sektora na výskum a vývoj. Priemer výdavkov krajín EÚ 27 je 1,82 % HDP, v SR to je len 0,48 % HDP, pričom verejné prostriedky predstavujú  55 % z celkových výdavkov na vedu a výskum (príloha č. 2)

 

Za hlavné príčiny tohto stavu považuje vláda slabú výskumnú základňu bez konkrétnych cieľov, nedostatok veľkých  podnikov, ktoré do výskumu investujú, neefektívnu podporu zo strany verejného sektora, nízku motiváciu výskumných pracovníkov a pod.

 

graf 1 - Inovačná výkonnosť v roku 2010

Celkový inovačný index (SII) je zložený z 29 indikátorov. Hodnotenie ide od najnižšej možnej úrovne
0 k maximálne možnej úrovne inovačnej výkonnosti 1. SII 2010 vychádza z dostupných dát a nadväzuje na výkonnosti v rokoch 2008/2009.

 Priemer EU 27

Slovensko  Celková inovačná výkonnosť členských štátov EU27 (SII 2010)

                                                                                                                Zdroj: Európske inovačné hodnotenie EIS 2010

 

 

Základnými dokumentmi, ktorých  strategickým cieľom je dosiahnuť, aby sa inovácie stali jedným z hlavných nástrojov rozvoja znalostnej ekonomiky a zabezpečovania vysokého hospodárskeho rastu Slovenskej republiky a dosiahnuť úroveň najvyspelejších ekonomík Európskej únie sú „Inovačná stratégia SR do roku 2013, schválená vládou SR dňa 14. marca 2007 uznesením vlády SR č. 265/2007 a Inovačná politika SR na roky 2008 – 2010, schválená vládou SR dňa 27. februára 2008 uznesením vlády SR č. 128/2008.

 

Inovačná politika na roky 2011 – 2013 obsahovo nadväzuje na „Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014“ z augusta 2010, v ktorom si vláda SR v oblasti inovácii stanovila nasledovné ciele:

 

Vláda SR v spolupráci s podnikovou sférou prehodnotí podporné a motivačné nástroje na rast inovácií v podnikoch a prehĺbenie podpory spolupráce univerzít, výskumných inštitúcií a podnikov s využitím najlepších príkladov z EÚ vrátane zavádzania nepriamych podporných nástrojov na inovácie.

Vláda SR bude klásť dôraz na prepojenie problematiky inovácií a priamych zahraničných investícií s cieľom trvalo udržateľného rastu slovenskej ekonomiky.

Vláda SR jasne definuje medzirezortné kompetencie v oblasti výskumu a vývoja a inovácií s cieľom zvýšiť inovačné aktivity v podnikovej sfére a koordináciu štátnych inštitúcií pri ich podpore.

Vláda SR bude dôsledne a systematicky sledovať efektívnosť vložených verejných prostriedkov do výskumu a vývoja a do inovácií.

 

Vychádzajúc z dokumentu EURÓPA 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, obsahujúceho tri vzájomne sa dopĺňajúce priority, ktorých naplnenie má zabezpečiť zvýšenie kvality života občanov a životnej úrovne:

 

1)              vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách,

 

2)              podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,

 

3)     podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť,

 

za najdôležitejší cieľ svojej hospodárskej politiky považuje vláda Slovenskej republiky vytváranie predpokladov pre zvyšovanie kvality života občanov a ich životnej úrovne, obnovením rastu domácej ekonomiky a rastu konkurencieschopnosti zvýšením inovačnej výkonnosti Slovenskej republiky.

 

Inovačná politika reaguje na odporúčania OECD uvedené v Ekonomickom prehľade SR z novembra 2010, predovšetkým zo štrukturálneho pohľadu v dlhodobom časovom horizonte a zameriava sa na problematiku zeleného rastu, ktorá je hlavnou stratégiou OECD v členských krajinách a prierezovo zahrňuje okrem iného aj inovácie (Eko-inovácie), podnikateľské prostredie a vzdelanie.

 

OECD v spomínanom ekonomickom prehľade konštatujte, že:

- výskumné a vývojové aktivity sú na Slovensku relatívne zaostalé, pričom celkové hrubé výdavky na výskum a vývoj sú druhé najnižšie v rámci OECD,

stále chýba koherentný národný inovačný plán,

- efektívnosť verejných výdavkov na výskum a vývoj za účelom zvýšenia výkonnosti súkromného výskumu a vývoja je nízka.

 

OECD preto okrem iného odporúča:

zefektívniť výdavky v oblasti výskumu a vývoja,

- podporovať inovácie cez financovanie malých inovatívnych firiem (JEREMIE) a rozvoj trhu rizikového kapitálu,

- podporovať flexibilné podmienky na trhu práce (zrušenie bariér, školenia, celoživotné vzdelávanie),

- podporovať inovácie prostredníctvom znalostnej ekonomiky (reformy na treťom stupni vzdelávania – poplatky za školné za podmienky existencie pôžičkových schém, zvýšenie konkurencie, súťaženie o výskumné granty, spolupráca medzi univerzitami a firmami),

- posiln ochranu duševného vlastníctva pre spoločnosti, aby si zabezpečili      návratnosť investície do inovácií.
 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené je potrebné si uvedomiť, že v súčasnosti stojí priemysel, tvoriaci chrbtovú kosť hospodárstva SR, pred výzvou vyplývajúcou zo schválenej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010//75//EU o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ, L334,17.12.2010)", ktorej implementácia si vyžiada značné investície do udržateľnosti výroby. V takomto prípade sú práve inovácie príležitosťou, ako zabezpečiť čo najefektívnejšiu návratnosť vynaložených investícií v smere maximálneho zhodnocovania vstupných materiálov a energií.

V ďalšej časti materiálu navrhované opatrenia tvoria základný predpoklad pre to, aby sa inováciami prispelo k posilneniu udržateľnosti výroby v priemysle SR.

 

Najväčšou výzvou, pred ktorou Slovensko i celá v oblastí inovácií v súčasnej dobe stojí je neschopnosť plne využiť a zdieľať výsledky výskumu a vývoja a následne ich premietnuť do ekonomických a spoločenských hodnôt. Medzera medzi výsledkami výskumu a ich aplikáciou v praxi je stále veľká.

 

Na to, aby sa hospodárstvo Slovenska začalo v budúcom období vyvíjať pozitívnym smerom bude potrebné postupne riešiť otázky súvisiace s nízkou úrovňou investícii do vedy, výskumu a inovácií v pomere k vyspelým štátom EÚ s cieľom:

-          zmeniť trend medziročného poklesu privátnych investícií do výskumných aktivít,

-          odstrániť disproporcie minulého obdobia, keď sa na podporu rozvoja inovácií využívali hlavne prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, príp. z programov medzinárodnej spolupráce,

-          zlepšiť spoluprácu medzi poskytovateľmi poznatkov a ich prijímateľmi v rámci všetkých odvetví a vytvoriť zo strany verejných inštitúcií podmienky pre zabezpečenie účinnej podpory vybraných podnikateľských subjektov vykonávajúcich priemyselný výskum a vývoj.

Inovačná politika je vypracovaná tak, aby zapadla do rámca politiky EÚ a zároveň, aby bola špecifickým programom zabezpečujúcim národné záujmy SR.

 

Základným zámerom inovačnej politiky je vytváranie podporných mechanizmov pre vznik a rozvoj inovačných štruktúr, inovatívnych podnikov, partnerstva a spolupráce podnikov, univerzít a výskumných ústavov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a vytváranie podmienok pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti Slovenska“. 

 

Inovačná politika na roky 2011 až 2013 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je vypracovaná v súlade so zákonom č. 403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

 

Opatrenia Inovačnej politiky na roky 2011 – 2013 v pôsobnosti

Ministerstva hospodárstva SR
 

 

Jednotlivé opatrenia Inovačnej politiky sú agregované podľa priorít vytýčených v Inovačnej stratégii SR na roky 2007 až 2013.

 

Priorita č. 1.               Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií

 

 

 

 

 

Opatrenie č. 1: Podpora inovatívnych priemyselných klastrových organizácií

 

 

 

Cieľom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom podpory vybraných aktivít priemyselných klastrových organizácií s cieľom podporiť združené priemyselné aktivity vo vybraných oblastiach.

V rámci opatrenia sa budú podporovať vybrané klastrové aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti firemných členov inovatívnych klastrových organizácií. Opatrenie bude zamerané na reálne fungujúce etablované klastrové organizácie, ktoré v predchádzajúcom období vykonávali aktivity v prospech svojich členov.

Vytvorenie podporného rozvojového nástroja umožní rozvoj klastrov, ale prispeje najmä k zvyšovaniu inovačnej kapacity firemných členov klastrových organizácií. Opatrenie tak bude nepriamo stimulovať rozvoj malých a stredných firiem, ktoré dlhodobo patria medzi najzraniteľnejšie, a to aj z dôvodu nedostatočnej inovačnej schopnosti.

Nástroj bude taktiež nepriamo stimulovať zakladanie nových klastrových organizácií, čo bude stimulovať spoluprácu v rôznych priemyselných odvetviach alebo regiónoch.

V rámci opatrenia budú zvýhodňované klastrové organizácie orientované na high tech, pôsobiace v zaostalých regiónoch a klastrové organizácie, ktoré sú medzinárodne etablované.

 

Úloha č. 1: Vypracovanie pravidiel podpory

Termín: do 30. 9. 2012

Zodpovedný: MH SR (Slovenská inovačná a energetická agentúra)

Spolupráca: VÚC

 

Úloha č. 2: Vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o podporu

Termín: do 31. 12. 2012

Zodpovedný: MH SR (SIEA)

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 1.3: Vytvorenie kvalitnej legislatívy pre rozvoj, podporu a vyhodnocovanie inovácií

Opatrenie   3.2: Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

 

Predpokladaná potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            4,0 mil. Eur

 

 

Opatrenie č. 2: Propagácia inovácií a budovanie celospoločenského inovačného
  povedomia

 

 

 

Cieľom opatrenia je budovanie imidžu Slovenska v oblasti inovácií a návrh komplexného celoslovenského propagačno-komunikačného modelu s úmyslom zvýšiť celospoločenské povedomie o inováciách.

 

V rámci opatrenia by sa mapovali všetky relevantné aktivity realizované v rámci štátnej a verejnej správy v oblasti inovácií. Taktiež by sa identifikovali nové aktivity, ktoré by mali potenciál komplementárne rozvíjať už aktívne opatrenia. Vytvorený komunikačný model by tak združil realizované aktivity ale aj navrhol nové aktivity s cieľom vytvoriť optimálny model so synergickým informačným účinkom.

 

Úloha č. 1: Mapovanie relevantných aktivít, identifikácia komplementárnych aktivít
a vytvorenie optimalizovaného združeného propagačného modelu

Termín: do 31. 12. 2012

Zodpovedný: MH SR (SIEA), VÚC

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 2.1: Podpora komunikačných nástrojov zameraných na propagáciu   inovatívnosti

 

Potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,15 mil. Eur

 

 

Opatrenie č. 3:  Súťaž „Inovatívny čin roka“

 

 

 

Zámerom tohto opatrenia je pokračovať v súťaži pod garanciou MH SR, s cieľom zabezpečiť propagáciu inovačných aktivít,  zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách v oblasti inovácií a oceniť inovujúce subjekty. Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2008 2010. V tomto období úspešne prebehli už 3 ročníky súťaže o cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka.

 

Úloha č.1: Organizovať súťaž „Inovatívny čin roka“

Termín: každoročne

Zodpovedný: MH SR

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 2.1: Podpora komunikačných nástrojov zameraných na propagáciu  inovatívnosti

 

Potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,1 mil. Eur

Finančné prostriedky zabezpečené v rámci kapitoly MH SR.

 

 

Opatrenie č. 4: Strategický inovačný materiál na nasledujúce plánovacie obdobie

 

 

 

 

Zámerom tohto opatrenia je vypracovanie série analytických materiálov mapujúcich slovenskú ekonomiku. V rámci opatrenia budú vypracované rozvojové štúdie, ktorých cieľom bude ukázať globálne trendy a perspektívy Slovenska v týchto makro tendenciách.

V rámci opatrenia sa bude definovať inštitucionálne usporiadanie inovačného systému na Slovensku s jeho možnosťami a potrebami pre lepšie čelenie výzvam globálnej svetovej ekonomiky v 21. storočí.

Vypracované detailné štúdie budú slúžiť ako podklad pre tvorbu strategických materiálov pre nasledujúce plánovacie obdobie.

 

Úloha č. 1: Vypracovanie analytických a strategických materiálov

Termín: do 31. 12. 2013

Zodpovedný: MH SR v spolupráci s podnikateľským sektorom a odbornou verejnosťou

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 1.3: Vytvorenie kvalitnej legislatívy pre rozvoj, podporu a vyhodnocovanie
inovácií

Opatrenie 1.4: Zavedenie pravidelného hodnotenia prostredníctvom ukazovateľov rozvoja
inovatívneho prostredia

 

Potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,05 mil. Eur

 

 

Opatrenie č. 5: Podpora projektov uchádzajúcich sa o zdroje z komunitárnych programov EÚ na podporu inovácií

 

 

 

 

Cieľom opatrenia je dosiahnuť zvýšenie motivácie slovenských podnikov k vyššiemu zapájaniu sa do komunitárnych programoch EÚ prostredníctvom motivačných nástrojov pre stimulovanie vyššieho zapájania do vybraných výziev.

Toto opatrenie vytvára predpoklady pre získavanie externých zdrojov inovatívnymi podnikmi.

 

Úloha č. 1: Vypracovať systém podpory projektov uchádzajúcich sa o zdroje      komunitárnych programov na podporu inovácií

Termín: do 30. 9. 2012

Zodpovedný: MH SR (SIEA)

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 3.2: Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

 

Potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,4 mil. Eur

 

 

Priorita č. 2.              Kvalitné ľudské zdroje

 

 

 

 

Opatrenie č. 6: Vzdelávanie malých a stredných podnikov v oblasti inovácií

 

 

 

Cieľom tohto opatrenia je vzdelávať firmy a podnikateľov v oblasti inovačných aktivít. Východiskom tohto opatrenia je nízka inovačná aktivita a kreativita podnikov, pričom najmä malé a stredné podniky patria do kategórie nízko inovujúcich organizácií.

V rámci opatrenia bude zrealizovaná séria špeciálnych školení v oblasti inovačných aktivít a špeciálnych postupov. Vzdelávacie aktivity budú realizované v spolupráci s klastrovými organizáciami, priemyselnými komorami a zväzmi pôsobiacimi na Slovensku ako aj s VÚC a mestami.

 

Úloha č. 1: Realizácia vzdelávacích podujatí

Termín: do 31. 12. 2013

Zodpovedný: MH SR (SIEA)

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 2.1: Podpora komunikačných nástrojov zameraných na propagáciu   inovatívnosti

Opatrenie 2.2: Podpora rastu kvality ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávacích aktivít, mobility a prenosu vedomostí

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch

 

Potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,4 mil. Eur

 

Opatrenie č. 7:  Systém celoživotného vzdelávania a poradenstva

 

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť ďalšieho vzdelávania stanovilo ako strategický cieľ efektívny a na etických zásadách postavený systém ďalšieho vzdelávania a kariérneho poradenstva umožňujúci jednoduchý prístup občanov k pružnému rozširovaniu a prehlbovaniu kvalifikácií s cieľom zvýšenia ich uplatnenia na trhu práce
a podporujúci rozvoj osobnosti a zvýšenie kvality života. Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010.

 

Cieľom opatrenia je splniť reálne potreby občanov, zamestnávateľov, zamestnancov, verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií a uľahčiť prístup k vzdelávaniu, nadobúdaniu nových kvalifikácií a k zamestnanosti počas celého aktívneho života občanov so zreteľom najmä
na zelené pracovné miesta, rodovú rovnosť a aktívne starnutie.

 

Tento strategický cieľ sa premieta do nasledovných zámerov:

·         Efektívny a na etických zásadách postavený systém ďalšieho vzdelávania

·         Dostupný systém ďalšieho vzdelávania

·         Pružný systém uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania

·         Efektívne kariérne poradenstvo a propagácia vzdelávania.

 

 

Úloha č. 1: Pokračovať v tvorbe systému celoživotného vzdelávania a celoživotného
poradenstva tak, ako to vyplýva z uznesenia vlády SR č. 382/2007

Termín: do 31. 3. 2012

Zodpovedný: MŠVVŠ SR

Spolupráca: podľa bodu B.11 a B.12 uznesenia vlády SR č. 382/2007, podľa ktorého má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolu s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky spolupracovať:

-            na vytvorení legislatívnych podmienok pre systém celoživotného        poradenstva,

-            na zavedení podporných finančných nástrojov pre rozvoj celoživotného vzdelávania a vytvorení a zavedení efektívneho systému financovania celoživotného poradenstva v SR.

 

Úloha č. 2: Uskutočniť projekt PIAAC* a identifikovať úroveň kľúčových kompetencií

                   občanov.

Termín: do 31. 12. 2013

Zodpovedný: MŠVVŠ SR

 

*PIAAC - Programme for the Interantional Assessment of Adult Competencies - Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých.

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 2.2: Podpora rastu kvality ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávacích aktivít, mobility a prenosu vedomostí

 

 

Opatrenie č. 8: Stredné odborné vzdelávanie

 

 

              Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily potrebnej pre rozvoj konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, s osobitným dôrazom na rozvoj malého a stredného podnikania a na rozhodujúce investície v SR,  t. j. zabezpečenie absolventov stredných odborných škôl v požadovanom množstve, štruktúre a kvalite podľa požiadaviek trhu práce.

 

              Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010, kedy so zámerom prispôsobiť stredné odborné školstvo požiadavkám trhu práce, bol vypracovaný a schválený zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Zákon rieši vzťah strednej odbornej školy a zamestnávateľa a vytvára podmienky pre vstup podnikateľských subjektov do procesu odborného vzdelávania a prípravy. Zákonom bolo Ministerstvo hospodárstva SR, ako ústredný orgán štátnej správy, začlenené medzi subjekty koordinujúce odborné vzdelávanie a prípravu na celoštátnej úrovni.

 

              S cieľom odstrániť niektoré nedostatky, ktoré sa objavili od začiatku účinnosti zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, v nadväznosti na plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014, budú na základe podnetov získaných aplikáciou zákona v praxi pripravené koncepčné návrhy, ktoré vyústia do konkrétnych návrhov na zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

V rámci opatrenia bude vypracovaná Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností za MH SR, ktorá bude zameraná na vytypovanie perspektívnych odvetví, v ktorých sa predpokladá nárast strategických investícií, a tým aj potreba prípravy veľkého počtu kvalifikovanej pracovnej sily  a bude
sa definovať požiadavka na optimalizáciu politiky vzdelávania a posilnenie kvality zásobovania trhu práce vhodným orientovaním odborného vzdelávania a prípravy na rozvoj kľúčových kompetencií, vrátane podnikateľských vedomostí a zručností.

 

Úloha č. 1: Novelizovať zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Termín: do 31. 12. 2012             

Zodpovedný: MŠVVŠ SR, VÚC

 

Úloha č. 2: Vypracovať Odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností za MH SR

Termín:  do 31. 12. 2013

Zodpovedný: MH SR v spolupráci s MŠVVŠ SR, VÚC a odbornou verejnosťou

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 2.2: Podpora rastu kvality ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávacích aktivít, mobility a prenosu vedomostí

 

Indikatívna výška prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,05 mil. Eur

 

 

Priorita č. 3.              Účinné nástroje pre inovácie

 

 

 

Opatrenie č. 9: Národný motivačný projekt pre zvýšenie inovačnej výkonnosti SR

 

 

Nedostatok financií spolu s nedostatkom motivácie pre inovácie na Slovensku sú ťažiskovými problémami. Pokiaľ je v krajine nedostatok prostriedkov z verejných i súkromných zdrojov, potom je potrebné sa snažiť získať ich zo zahraničia – od veľkých podnikov a zahraničných a medzinárodných inštitúcií. Tie budú na Slovensku investovať do inovácií, len ak ich dokážeme presvedčiť, respektíve motivovať.  Nedostatok motivácie inovovať a prenášať výsledky výskumu a vývoja do praxe je zjavná ako v akademickom, tak aj v podnikateľskom sektore. Pokiaľ inovácie a výskum nebudú bežným typom podnikania, či jeho súčasťou a podnikanie nebude úzko spojené s inováciami, stav v tejto oblasti sa na Slovensku nezlepší.

Kľúčovou úlohou Ministerstva hospodárstva SR bude zvýšiť motiváciu u všetkých zainteresovaných strán. Existujúce podporné nástroje pre inovácie sú nedostatočné, s malým objemom zdrojov a ich efektívnosť i účinnosť je veľmi pochybná (bez jasného modelu merania). Ďalšou dôležitou úlohou  Ministerstva hospodárstva SR bude vypracovať v spolupráci s vybranými subjektmi inovačného procesu systém moderných podporných nástrojov a ich fungovania aj v odvetviach a odboroch, ktoré nie sú vo vecnej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Ide o opatrenie, ktoré bude financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Úloha č. 1: Vypracovanie auditu a systému podpory inovácií v SR

Termín: do 31. 06. 2012

Zodpovedný: MH SR

Spolupráca: MZV SR

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,25 mil. Eur

 

Úloha č. 2: Vypracovať Národný projekt pre zvýšenie inovačnej výkonnosti SR

Termín: do 31. 12. 2013

Zodpovedný: MH SR v spolupráci s vybranými subjektmi inovačného procesu

 

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch

 

Potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,98 mil. Eur

 

Úloha č. 3: Návrh a implementácia moderných podporných nástrojov pre rast inovačnej
výkonnosti SR

Termín: do 31. 12. 2013

Zodpovedný: MH SR v spolupráci so zainteresovanými subjektmi

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch

 

Potreba prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            18,52 mil. Eur

 

Opatrenie č. 10: Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast    

 

 

 

 

Účelom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom podpory inovačných aktivít u podnikateľov založených na základe výsledkov výskumu a vývoja podporou zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), postupy, alebo výrobky. Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010.

             

Ide o opatrenie, ktoré je financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Úloha č. 1: Vypísanie výziev

Termín: v zmysle Plánu výziev OP KaHR

Zodpovedný: MH SR

 

Úloha č. 2: Podávanie žiadostí:  do roku 2013

Realizácia projektov:  v priebehu rokov 2011 - 2015

Zodpovední: prijímatelia 

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch

 

Indikatívna výška prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            3,8 mil. Eur

 

Opatrenie č. 11:  Nástroje finančného inžinierstva - podpora financovania inovácii a podpora  zvyšovania investícií do inovácií z verejných zdrojov 

 

 

 

 

 

Účelom opatrenia je mobilizácia finančných zdrojov v oblasti podpory inovácií s cieľom zabezpečiť financovanie inovačných aktivít podnikateľských subjektov na úrovni vyspelých krajín EÚ. V súvislosti so snahou o čo najefektívnejšie využitie alokovaných finančných prostriedkov je možné využívať pre ziskovo orientované projekty MSP nepriamu štátnu pomoc, tzv.  nástroje finančného inžinierstva, akými sú záručné fondy, úverové fondy, rizikové kapitálové fondy a fondy rozvoja miest.

 

V r. 2009 bola založená nová spoločnosť s ručením obmedzeným – Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o. Táto spoločnosť  spolu s Európskym investičným fondom tvorí holdingový fond, prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku. Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010.

 

Cieľom iniciatívy JEREMIE a návratnej finančnej pomoci formou inovatívnych finančných nástrojov je podpora malých a stredných podnikateľov (MSP). Prostredníctvom bankových záruk, nepriamych úverov ako aj rizikového kapitálu sa odhaduje finančná podpora cca. od 400 – 600 subjektov. Tieto subjekty by mali byť prevažne mladé inovatívne firmy s rastovým potenciálom, ktoré majú problémy s financovaním svojich expanzných a inovatívnych aktivít.

 

Ide o opatrenie financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).

 

Úloha č. 1: Zabezpečiť financovanie inovačných aktivít podnikateľských subjektov                     z fondu JEREMIE

Termín: do 31. 12. 2013

Zodpovedný: MH SR, MF SR

 

Prepojenie na inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch

 

Potreba prostriedkov na opatrenie (2010 – 2013):                            67,0 mil. Eur

                                                                                   

Opatrenie č 12:  Inovačné vouchery

 

Opatrenie je jednoduchým podporným finančným nástrojom zabezpečenia priameho prepojenia podnikateľov (najmä MSP) s univerzitami, vysokými školami a výskumno-vývojovými pracoviskami. Konkrétne sa jedná o „nepeňažné šeky“ poskytované priamo podnikateľskému subjektu na nákup určitého podielu služieb od oprávnenej výskumno-vývojovej organizácie, na základe „Schémy podpory de minimiss - Inovačné vouchery. Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010.

 

 

Úloha č. 1: Realizácia opatrenia

Termín: do 31. 12. 2013

Zodpovedný:  MH SR

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch

 

Indikatívna výška prostriedkov na opatrenie (2011 – 2013):                            0,3 mil. Eur

 

Opatrenie č. 13:  Ochrana duševného vlastníctva

 

 

Jedným zo základných nástrojov pre inovácie je účinný systém ochrany duševného vlastníctva, ktorý je treba dôslednejšie využívať v rámci už existujúcej infraštruktúry a nástrojov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Preto je potrebné venovať pozornosť vymožiteľnosti jednotlivých práv duševného vlastníctva. Zámerom opatrenia je vytvoriť, v rámci pripravovanej koncepcie rozvoja nových medzirezortných nástrojov z oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, systém administratívnej spolupráce národných inštitúcii Slovenskej republiky v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu.

 

Úloha č. 1: Vypracovať systém administratívnej spolupráce národných inštitúcii   Slovenskej republiky v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu.

Termín: do 31. 12. 2012

Zodpovedný:  ÚPV SR, MH SR

 

Prepojenie na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 – 2013:

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch