NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ...

k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"

 

 

Číslo materiálu: 

 

Predkladateľ: 


 

Vláda

 

 

A.

schvaľuje

 

A. 1.

prerušenie prác realizácie verejnej práce - Investičnej akcie – „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave“ na obdobie júl až október 2016 počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

 

B.

ukladá

 

ministrovi kultúry

 

B. 1.

predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál o posune harmonogramu realizácie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a s tým súvisiacich nákladov

 

 

do 31. 3. 2017,

 

 

Vykonajú:

minister kultúry