PREDKLADACIA SPRÁVA

 

Minister kultúry Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave" (ďalej len „rekonštrukcia SNG“). 

Predloženie návrhu na schválenie prerušenia realizácie rekonštrukcie  SNG nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 710 zo 16. decembra 2015, ktorým vláda Slovenskej republiky schválila obdobie realizácie rekonštrukcie SNG na roky 2016 až 2018 a celkovú sumu 48 718 937 eur vrátane DPH.                                                                                                                     

Materiál obsahuje návrh na prerušenie realizácie rekonštrukcie SNG v súvislosti s odstránením negatívnych vplyvov a bezpečnostných rizík počas prebiehajúcich neformálnych zasadnutí ministrov v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, zamestnanosť, životné prostredie  a informatizáciu spoločnosti.