Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

 

Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"

 

Spôsob pripomienkového konania

 

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných

19 /19

Počet vyhodnotených pripomienok

2

 

 

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných

1 /0

Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných

1 /0

Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

0 /0

 

 

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)

 

Počet odstránených pripomienok

 

Počet neodstránených pripomienok

 

 

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

 

Č.

Subjekt

Pripomienky do termínu

Pripomienky po termíne

Nemali pripomienky

Vôbec nezaslali

1.

Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

2.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

3.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

4.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2 (2o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

5.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

6.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

7.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

8.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

9.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

10.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

11.

Národná banka Slovenska

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

12.

Národný bezpečnostný úrad

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

13.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

14.

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

15.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

16.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

17.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

18.

Úrad pre verejné obstarávanie

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

19.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

 

20.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

 

21.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

 

22.

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

23.

Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

24.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

25.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

26.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

27.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

28.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

29.

Úrad vlády Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

30.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

31.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

32.

Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

33.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

34.

Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

35.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

36.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

37.

Republiková únia zamestnávateľov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

38.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

 

x

 

Spolu

19 (19o,0z)

0 (0o,0z)

 

 

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

 

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:

O – obyčajná

A – akceptovaná

Z – zásadná

N – neakceptovaná

 

ČA – čiastočne akceptovaná


 

Subjekt

Pripomienka

Typ

Vyh.

Spôsob vyhodnotenia

AZZZ SR

predloženému materiálu
nemá pripomienky

O

 

 

GPSR


Bez pripomienok.

O

 

 

MDVaRRSR

celému materiálu
Bez pripomienok

O

 

 

MFSR

k doložke vybraných vplyvov
V časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu doložky vybraných vplyvov žiadam nevyznačovať žiadnu z možností v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“, nakoľko predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.

O

ČA

 

MFSR

k návrhu uznesenia vlády SR
V návrhu uznesenia vlády SR navrhujem zmeniť termín plnenia úlohy B.1. uloženej ministrovi kultúry „predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál o posune harmonogramu realizácie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a s tým súvisiacich nákladov“ z „do 31. 12. 2016“ na „do 30. 9. 2016“ z dôvodu prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019.

O

A

 

MHSR

celému materiálu
Bez pripomienok

O

 

 

MOSR

celému materiálu
bez pripomienok

O

 

 

MPRVSR

Bez pripomienok
Bez pripomienok

O

 

 

MPSVRSR

celému materiálu
Bez pripomienok

O

 

 

MZVaEZSR

Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie-"Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"
Bez pripomienok

O

 

 

MŽPSR

celému materiálu
bez pripomienok

O

 

 

NBS

celému materiálu
NBS neuplatňuje k predloženému materiálu žiadnu pripomienku.

O

 

 

NBÚSR

celému materiálu
Bez pripomienok.

O

 

 

PMÚSR

celému materiálu
bez pripomienok

O

 

 

SŠHRSR


bez pripomienok

O

 

 

ÚJDSR

celému materiálu
Bez pripomienok

O

 

 

ÚNMSSR

celému materiálu
ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

O

 

 

ÚPVSR

celému materiálu
bez pripomienok

O

 

 

ÚVO

celému materiálu
bez pripomienok

O