Doložka vybraných vplyvov

 

  1.  Základné údaje

  Názov materiálu

Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"

  Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Charakter predkladaného materiálu

 S  Materiál nelegislatívnej povahy

 *  Materiál legislatívnej povahy

 *  Transpozícia práva EÚ

 

  Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok:    ..
Ukončenie: ..

  Predpokladaný termín predloženia na MPK*

 

  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
  SR*

6.7.2016

 

 

  2.  Definícia problému

Uznesením vlády SR č. 710/2015 bol schválený harmonogram realizácie a suma finančných prostriedkov na zabezpečenie rekonštrukcie SNG. V súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ je nevyhnutné prerušiť búracie a výkopové práce v rámci rekonštrukcie, aby boli odstránené riziká, ktoré by mohli narušiť priebeh neformálnych ministerských zasadnutí z hľadiska bezpečnosti a ostatných negatívnych vplyvov.

  3.  Ciele a výsledný stav

Cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu, že je nevyhnutné po pozastavení prác v aktuálnom čase, po poznaní dôsledkov prerušenia, vypracovať materiál na rokovanie vlády SR, ktorým sa stanoví nový harmonogram a s tým súvisiace náklady.

  4.  Dotknuté subjekty

Materiál predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky obsahuje informácie o požiadavke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiadavke a dôvodoch na prerušenie realizácie rekonštrukcie SNG. Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  5.  Alternatívne riešenia

žiadne

  6.  Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                          *   Áno            S  Nie

  7.  Transpozícia práva EÚ

-

  8.  Preskúmanie účelnosti**

-

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

 

 

  9.   Vplyvy navrhovaného materiálu

  Vplyvy na rozpočet verejnej správy
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  *     Áno

  *     Nie

  *   Čiastočne

  Vplyvy na podnikateľské prostredie
    z toho vplyvy na MSP

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  Sociálne vplyvy

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  Vplyvy na životné prostredie

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  Vplyvy na informatizáciu

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  Vplyvy na služby pre občana z toho
    vplyvy služieb verejnej správy na občana
    vplyvy na procesy služieb vo verejnej
    správe


  *     Pozitívne


  S     Žiadne


  *   Negatívne

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

 

 

  10.  Poznámky

 

  11.  Kontakt na spracovateľa

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
odbor rozpočtu a financovania sekcie ekonomiky
Ing. Helena Wűrflová
e-mail: helena.wurflova@culture.gov.sk
tel.: +421 2 20482515

  12.  Zdroje

Informácie poskytnuté Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom vnútra SR.

  13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Materiál nepredpokladá žiadne vplyvy v zmysle Jednotnej metodiky a nebol preto predmetom PPK.