(Návrh)

 

Komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa .................. 2017 vzala na vedomie „Informáciu o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku“.