Príloha – vyhodnotenie plnenia jednotlivých opatrení Koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku

 

 

Opatrenie

Gestor a termín

Vyhodnotenie plnenia

Pilier 1 – Zabezpečenie dostatočného množstva pracovnej sily pre BSC

1. Zapojiť zástupcov BSC do pripravovanej revízie sústavy vysokoškolských študijných odborov podľa požiadaviek národnej sústavy kvalifikácií a národnej sústavy povolaní

MŠVVaŠ SR

Priebežne

Práce na revízii sústavy vysokoškolských študijných odborov boli pozastavené. V prípade realizácie revízie MŠVVaŠ SR počíta so zapojením zástupcov sektora.

2. Navrhovať zástupcov BSC do pracovných skupín Akreditačnej komisie podľa Zákona č. 131/2002 z. z. o vysokých školách

MŠVVaŠ SR

Priebežne

Akreditačná komisia posúdi návrhy zástupcov centier podnikových služieb na reprezentantov do pracovných skupín Akreditačnej komisie podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

3. Podporiť využívanie stredoškolskej praxe vo forme praktického vzdelávania žiakov posledných ročníkov stredných odborných škôl a duálneho vzdelávania

MH SR v spolupráci s VÚC

Priebežne

Predstavitelia VÚC boli oboznámení s obsahom Koncepcie a možnosťami spolupráce SOŠ s centrami podnikových služieb. Súčasne boli centrám predstavené možnosti praktického vzdelávania a duálneho vzdelávania. V súčasnosti so SOŠ spolupracuje 5 centier podnikových služieb, a to v Bratislavskom a Košickom kraji. V jednom prípade ide o zapojenie do duálneho vzdelávania (SPŠ elektrotechnická v Košiciach, odbor „Počítačové systémy“), ostatné centrá realizujú vzdelávacie aktivity, podporu výučby IT predmetov, ponúkajú možnosti praxe a i. Záujem o nadviazanie spolupráce prejavili ďalšie tri centrá.

4. Podporiť spoluprácu BSC s univerzitami a vysokými školami

MH SR v spolupráci s VŠ

Priebežne

Rektori a zástupcovia VŠ (Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Vysoká škola manažmentu a ďalšie) boli oboznámení s možnosťami spolupráce s centrami podnikových služieb. Podľa informácií MH SR v súčasnosti s VŠ spolupracuje 19 centier, najmä vo forme realizácie prednášok, seminárov, workshopov, stážových programov, vzdelávania učiteľov a i.

5. Zabezpečiť, aby súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh práce bolo zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch a rozvoj zručností absolventov podľa potrieb sektora BSC

ÚPSVR SR / MPSVR SR

Priebežne

Ak sa u uchádzačov o zamestnanie identifikuje potreba zdokonaľovania sa v cudzom jazyku alebo počítačových zručnostiach, je im poskytovaná možnosť vzdelávania resp. rekvalifikácie v týchto oblastiach. Podľa štatistických údajov ÚPSVR SR sa od októbra 2014 do polovice novembra 2017 zúčastnilo jazykového vzdelávania 2 432 uchádzačov o zamestnanie a 3 463 uchádzačov o zamestnanie sa zúčastnilo vzdelávania zameraného na rozvoj počítačových zručností. Kurzy pre uchádzačov o zamestnanie tak zohľadňujú potreby sektora centier podnikových služieb.

6. Aktívne spolupracovať s BSC, ktoré prejavia záujem poskytnúť pracovné miesta pre nezamestnaných

 

ÚPSVR SR / MPSVR SR

 

Opatrenie plnia úrady práce v rámci aktívnej politiky trhu práce a národných projektov pri uplatňovaní nezamestnaných na trhu práce a to napr. formou absolventskej praxe, praxou k zamestnaniu pre mladých a pod.

7. Prijať opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie spracovávania žiadostí o povolenia na pobyt a prácu pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín v definovaných BSC

MV SR

Do 31.12.2016

Zákon č. 82/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zaviedol pre kategóriu zamestnancov centier strategických služieb skrátenú lehotu z 90 na 30 dní na posúdenie žiadostí o povolenie na pobyt za účelom zamestnania s účinnosťou od 1. mája 2017 (§ 33 ods. 8 písm. e zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

8. Preveriť možnosť podávania žiadostí o povolenie na pobyt tretím stranám na základe splnomocnenia a osobný pohovor so žiadateľom uskutočniť, až keď sa rozhoduje o udelení povolenia

MV SR

Do 31.12.2016

Podľa analýzy MV SR takýto postup nie je bežnou praxou v EÚ vzhľadom na potrebu uskutočnenia osobného pohovoru na začiatku posudzovania, odobranie odtlačkov a i.

9. Preveriť možnosť, a ak to bude možné prijať opatrenia, na zrýchlenie prijímania žiadostí o udelenie pobytu a na posilnenie využitia elektronickej komunikácie

MV SR

Do 31.12.2016

Podľa analýz MV SR žiadosť o udelenie pobytu nie je možné podať len elektronicky vzhľadom na vysoké riziko falšovania dokladov predkladaných v konaní o udelenie pobytu.

Na jednotlivých OCP PZ boli prijaté opatrenia na zrýchlenie prijímania žiadostí o udelenie pobytu.

10. Umožniť zamestnancom BSC podľa referenčného zoznamu MH SR z tretích krajín pracovať bez udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania

MPSVR SR, MV SR

Do 31.12.2016

Zákon č. 82/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zaviedol pre kategóriu školiacich zamestnancov centier strategických služieb možnosť pracovať bez udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania do 90 dní s účinnosťou od 1.5.2017 (§ 23 ods. 6 písm. h zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 23a ods. 1 písm. ai zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

11. Skrátiť lehotu pre udelenie povolenia na zamestnanie pre zamestnancov BSC podľa referenčného zoznamu pri MH SR na 10 pracovných dní

ÚPSVR SR / MPSVR SR

Do 31.12.2016

V zmysle metodického usmernenia vydaného ÚPSVR SR udelí úrad práce povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bezodkladne.

12. Prijať opatrenia na zrýchlené doručovanie žiadostí o povolenia na pobyt zo ZÚ na ÚHCP vzťahujúce sa na BSC podľa referenčného zoznamu

MZVaEZ SR, MV SR

Do 31.12.2016

V usmernení ZÚ a GK SR č. 364.270/2016-KONZ sa uvádza, že v prípade prijatia žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území SR, ktorý sa vzťahuje na centrá podnikových služieb, je možné použiť na doručenie žiadosti o prechodný pobyt na vecne príslušný útvar hraničnej a cudzineckej polície expresnú doručovaciu službu  za predpokladu, že o to klient požiada a uhradí náklady spojené s týmto spôsobom doručenia žiadosti o prechodný pobyt v SR (predloží preplatenú obálku doručovacej služby) a miestne podmienky to dovoľujú.

Pilier 2 – Vytvorenie prostredia podporujúceho rozvoj a rast BSC

13. Definovať procesný postup a podmienky, pri splnení ktorých sa bude spoločnosť považovať za BSC, vychádzajúc z definície podľa zákona o investičnej pomoci

MH SR

Do 31.8.2016

MH SR metodickým pokynom č. 3/2016 definovalo podmienky a postup pre zaradenie spoločností do zoznamu centier podnikových služieb. MH SR vedie zoznam, ktorý je priebežne poskytovaný MPSVR SR a MV SR s cieľom zefektívniť a zrýchliť proces prijímania zamestnancov z tretích krajín.

14. Vytvoriť zoznam BSC, ktorý bude verejne prístupný na stránke MH SR

MH SR

Do 31.8.2016

Zoznam je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke MH SR na tejto adrese http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/centra-podnikovych-sluzieb

15. Preskúmavať prihlášky a rozhodnúť o zaradení alebo nezaradení do zoznamu BSC pri MH SR do 10 pracovných dní od ich doručenia kompletnej žiadosti

MH SR

Priebežne

Subjekty, ktoré majú záujem o zaradenie do zoznamu, musia na základe zverejnenej výzvy doručiť kompletnú žiadosť elektronicky a v písomnej forme na adresu MH SR. Prihlášky do zoznamu preskúmava MH SR do 10 pracovných dní od doručenia kompletnej žiadosti.

16. Poskytovať súčinnosť MH SR pri rozhodovaní o zaradení do zoznamu BSC

ŠÚ SR

Priebežne

Medzi ŠÚ SR a MH SR bola nadviazaná spolupráca za účelom získavania informácií a štatistík o sektore podnikových služieb na Slovensku.

17. Nefinančne podporiť organizáciu celonárodnej konferencie o BSC, na ktorej sa budú prezentovať aktuálne ukazovatele a trendy v tomto sektore

MH SR

Do 31.12.2016

MH SR prevzalo záštitu a spolupracovalo pri organizácii konferencie Americkej obchodnej komory v SR, ktorá sa venovala sektoru centier podnikových služieb. Konferencia sa konala dňa 30. 11. 2016 za účasti viac ako 150 hostí z prevažne odbornej verejnosti. MH SR takisto prevezme záštitu nad ďalším ročníkom konferencie.

18. Vytvoriť a zrealizovať program na podporu etablovaných BSC a ich vnímania ako odborných centier podnikových služieb

MH SR, SARIO

Do 31.12.2016

Agentúra SARIO rozšírila program after-care starostlivosti tak, aby zohľadňoval špecifiká centier podnikových služieb. Koncepcia podpory bola prezentovaná 29 etablovaným centrám, ktorým boli takisto predstavené možnosti podpory a služby, ktoré SARIO poskytuje. Agentúra SARIO informovala o prijatí Koncepcie vo svojom newslettri a na svojej webovej stránke. Zástupcovia SARIO a MH SR sa pravidelne zúčastňujú kvartálnych stretnutí platformy centier podnikových služieb Americkej obchodnej komory v SR, na ktorých informujú sektor o aktuálnom stave plnenia opatrení a získavajú podnety na ďalšie after-care aktivity.

Pilier 3 – Aktívna podpora nových investícií v oblasti BSC a etablovaných BSC v SR

19. Vytvoriť a realizovať program zameraný na príchod nových investorov v oblasti BSC, ktorý bude zohľadňovať špecifiká tohto typu investícií

MH SR, SARIO

Do 31.12.2016

MH SR i agentúra SARIO prezentujú Slovensko ako vhodnú destináciu pre centrá podnikových služieb na medzinárodných fórach a bilaterálnych rokovaniach s potenciálnymi investormi, berúc do úvahy špecifiká tohto typu investícií. Ako príklady možno uviesť stredoeurópske podujatie CEE Shared Services and Outsourcing Awards 2017 (február 2017) a bilaterálne rokovania zástupcov MH SR v Írsku a v Dánsku (jún – september 2017).

20. Pripraviť novelu zákona o investičnej pomoci, ktorá upraví podmienky získania investičnej pomoci pre BSC

MH SR

Do 31.12.2017

MH SR predložilo na rokovanie vlády SR návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 505/2017. Navrhovaný zákon mení podmienky poskytovania investičnej pomoci pre centrá podnikových služieb.

21. Aktívne komunikovať s etablovanými investormi v priemyselnej výrobe, ktorých materské spoločnosti zvažujú založenie alebo presun BSC

MH SR, SARIO

Priebežne

SARIO a MH SR v priebehu mesiaca marec 2017 realizovalo informačnú kampaň voči etablovaným firmám, pri ktorých existuje potenciál na založenie alebo presun centra podnikových služieb na Slovensko. Kampaň prebehla prostredníctvom personalizovaného e-mailového oslovovania na vytipované etablované spoločnosti v oblasti výroby, obchodu, poisťovníctva a bankovníctva.

 

 

 

6