VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 288

zo 7. júla 2016

 

k Návrhu na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

 

Číslo materiálu:

21525/2016

Predkladateľ:

minister kultúry

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               prerušenie prác realizácie verejnej práce - Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave na obdobie júl až október 2016 počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie;

B.           ukladá

ministrovi kultúry

B.1.               predložiť na rokovanie vlády materiál o posune harmonogramu realizácie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a s tým súvisiacich nákladov

                                                 do 31. marca 2017.

Vykoná:              minister kultúry

 

Uznesenie vlády SR číslo 288/2016                            strana 1