UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 1159

z 1. decembra 2004

 

ku koncepcii financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, Prechodného fondu a Kohézneho fondu na roky 2004 až 2006

 

Číslo materiálu:

23950/2004

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister financií

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               koncepciu financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, Prechodného fondu a Kohézneho fondu na roky 2004 až 2006 s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády;

B.           ukladá             

ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

B.1.               dodržiavať koncepciu financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, Prechodného fondu a Kohézneho fondu na roky 2004 až 2006

                                                 trvale.

Vykonajú:              ministri

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Na vedomie:              guvernér Národnej banky Slovenska

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR