VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 375

z 8. júna 2011

             

k návrhu zákona o tabakových výrobkoch

 

Číslo materiálu:

16814/2011

Predkladateľ:

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               návrh zákona o tabakových výrobkoch s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B.           poveruje

predsedníčku vlády

B.1.               predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

B.2.               uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú:              predsedníčka vlády

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Na vedomie:              predseda Národnej rady SR

 

Uznesenie vlády SR číslo 375/2011                            strana 1