UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 1096

z 21. novembra 2001

 

k Finančnému memorandu projektu programu ISPA pre rok 2001 „Podpora pri organizácii monitorovacích výborov“ 

 

Číslo materiálu:

7615/2001

Predkladateľ:

podpredsedníčka M. Kadlečíková

Vláda

A.          súhlasí

A.1.               s podpisom Finančného memoranda projektu programu ISPA pre rok 2001 “Podpora pri organizácii monitorovacích výborov” dohodnutého medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou;

B.           splnomocňuje

podpredsedníčku vlády M. Kadlečíkovú

B.1.               k podpisu Finančného memoranda projektu programu ISPA pre rok 2001 “Podpora pri organizácii monitorovacích výborov” dohodnutého medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou

                                                 do 30. 11. 2001

C.          ukladá

podpredsedníčke vlády M. Kadlečíkovej

C.1.               zabezpečiť personálne, materiálne a inštitucionálne kapacity pre realizáciu opatrení vyplývajúcich z prílohy III  Finančného memoranda

                                                 priebežne

 

 

 

splnomocnencovi pre Národný fond

C.2.               zabezpečiť transfery prostriedkov ES potrebných pri realizácii opatrení uvedených v prílohe III Finančného memoranda

                                                 priebežne

C.3.               zabezpečiť prostriedky na preplatenie DPH za vykonávané služby na realizáciu opatrení uvedených v prílohe III Finančného memoranda

                                                 priebežne.

Vykonajú:              podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková

splnomocnenec pre Národný fond