VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 309

z 25. júna 2014

 

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.

 

Číslo materiálu:

25435/2014

Predkladateľ:

minister hospodárstva

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z. s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B.           ukladá

predsedovi vlády

B.1.               zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vykoná:              predseda vlády

 

Uznesenie vlády SR číslo 309/2014                            strana 1